متقاضیان باید در میانه دوران حرفه ای خود در سطح دستیار دیرهنگام یک استادیار اولیه یا معادل یک رتبه غیرآکادمیک معادل باشند. آنها باید اطلاعاتی برای انتشار و بودجه تحقیقاتی مستقل و مورد بررسی (حداکثر 500000 دلار در سال) در زمان درخواست داشته باشند. متقاضیان نباید بیش از 15 سال از اعطای درجه عالی برخوردار باشند. برای اطلاعات بیشتر با [email protected] تماس بگیرید.