توزیع نان رایگان – MASRRAT


موسسه مراقبت و توسعه مردم-MASRRAT ، به توزیع نان رایگان بین خانوارهای آواره در اردوگاه های روستاهای بتبو ، کافر کارمین و کافر ناصح در منطقه اطارب ادامه می دهد. جایی که تیم میدانی روزانه نان رایگان را به 2400 خانوار آواره در اردوگاه ها تقسیم می کند تا نیاز روزانه خود را به نان تامین کنند.
دیدگاهتان را بنویسید