با هم می توانیم عصبانیت را برای همیشه خاتمه دهیم


کالج علوم دامپزشکی و حیوانات سمیناری را در زمینه آگاهی و تهدید هاری سگ در 28 سپتامبر 2017 برگزار کرد. این رویداد برای هر یک از اعضای شهر آزاد است تا اطلاعات اولیه و آگاهی در مورد اقدامات پیشگیرانه در برابر این بیماری را کسب کنند. این سمینار همچنین اطلاعات مهمی در مورد معرفی مختصر ویروس هاری ، اپیدمیولوژی این بیماری در پاکستان ، پاتوژنز و اقدامات پیشگیرانه ارائه می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید