احیای راه های کشاورزی – MASRRAT


تکمیل مرحله نهایی CFW (احیای راه های کشاورزی در مناطق روستایی Idleb) ، جایی که 5100 متر در کلی و کافر یحمول با مالیدن با شن و تراش ، نورد و سم پاشی با آسفالت MC0 احیا شد.
دیدگاهتان را بنویسید