HART در پوخارا اتحاد جهانی برای مبارزه با هاری


در روزهای منتهی به 28 سپتامبر ، HART تعدادی فعالیت مختلف را برای برجسته کردن پیام این که هاری را می توان از بین برد ، انجام می دهد. رویدادها شامل ؛

15 سپتامبر مشارکت با دانشجویان کارشناسی علوم ، میکروبیولوژی در پردیس Prithvi Narayan در مورد هاری و سناریوهای فعلی آن در نپال

21 سپتامبر و ادامه دارد. توزیع بروشورهای پیشگیری از هاری در پوخارا

25 و 26 سپتامبر اردوگاه واکسیناسیون و اخته در بخش 33 پوخارا برگزار می شود

دیدگاهتان را بنویسید