یک روز رایگان برای واکسیناسیون هاری با جمع آوری کمک های آموزشی برای GARCیک روز رایگان برای واکسیناسیون هاری با جمع آوری کمک های آموزشی برای GARC
دکتر دوروتی شروود
پنجشنبه ، 28.09.2017 – 07:28

ما واکسن های رایگان هاری را به همراه مطالب آموزشی از جمله فیلم ها و سایر رسانه های آنلاین در اختیار همه بیماران قرار می دهیم تا به آگاهی از هاری در سراسر جهان کمک کنیم.

1

دیدگاهتان را بنویسید