یکپارچه سازی سیستم شهرسازی، نوسازی و درآمد با اجرای شهرداری الکترونیک در همدانبه گزارش بازار، جواد مختاری گفت: فاز نخست راه اندازی سیستم یکپارچه شهرسازی، نوسازی و درآمد با تشکیل کارگروه های تخصصی و کارشناسی در حوزه معماری و شهرسازی، مناطق چهارگانه، اداره درآمد برای ارائه خدمات مطلوب به شهرسازی آغاز می شود.

مدیر عامل سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان از شروع پروژه پروژه اولین سیستم یکپارچه شهرداری الکترونیک خبر داد و گفت: با تلاش شبانه روزی و بهتر در زمینه خرید، نصب، بومی سازی، آموزش و راه اندازی زیرسیستم های شهر، نوسازی. ، درآمد و اصناف، کمیسیون ماده صد، سامانه خدمات الکترونیکی شهروندان و خودکارسازی ضوابط و درآمدها در حال پیگیری است.

پیشرفت سیستم یکپارچه شهرداری الکترونیک
وی در خصوص پیشرفت مالی، زمانی و سیستم یکپارچه شهرداری الکترونیک گفت: با شروع قرارداد از 50 درصد از نظر مالی با شرکت صفارایانه، پروژه از نظر مالی 40 درصد و 45 درصد پیشرفت داشته است.

وی با بیان اینکه، شهروندان، مدیریت شهری و سایر ادارات از این پروژه بهره مند می شوند، اضافه می شود: بیش از 7 جلسه رسمی و غیررسمی بین مجموعه کارشناسی حوزه شهرسازی، درآمد،فنی، GIS و مناطق چهارگانه و نماینده شرکت صفا رایانه در این زمینه. نحوه پیاده سازی این سیستم اجرا می شود.

جواد مختاری با بیان اینکه پیاده سازی سیستم های یکپارچه شهرسازی، نوسازی و درآمد در حوزه های مختلف مدیریت شهری ساده است، بیان می کند: با خودکارسازی فرآیندها، ساخت ضوابط و قوانین اجرایی علاوه بر کاهش بوروکراسی های اداری و ایجاد شفافیت، خدمات شهری. صورت بر خط و سریع دریافت خواهند کرد.

راه‌اندازی شهرداری‌های الکترونیک در یک سیستم بسیار مورد نیاز است تا شاهد کاهش مکرر و ارائه خدمات بهتر به شهر و شهروندان باشیم.

وی با اشاره به حجم بالای مراجعات ارباب رجوع به مناطق چهارگانه شهرداری همدان گفت: راه اندازی سیستم یکپارچه شهرداری الکترونیک در مناطق بسیار مستعد تا شاهد کاهش مکرر شهروندان و ارائه خدمات بهتر به شهر و شهروندان باشند.

وی یکی از مهم ترین این پروژه ها را ارائه خدمات ۲۴ ساعته در هفته برای دانستن و گفت: امکان ثبت درخواست، دریافت پاسخ الکترونیکی، تشکیل آرشیو الکترونیک، خودکارسازی فرآیندها، جلوگیری از جعل مکات، امکان نظارت دقیق، حذف کاغذ، دورکاری پرسنل. ، الکترونیکی شدن پیگیری استعلامات دفترخانه ها، ادارات و بانک ها وجود دارد که باعث جلوگیری از سردرگمی مردم و افزایش رضایتمندی در سطح جامعه خواهد شد.

خودکارسازی محاسبات مالیاتی
مدیر عامل سازمان آمار و شهرداری همدان یکی از بهره برداران پروژه یکپارچه را اداره مدیریت درآمدهای عمومی شهرداری و مواد ۱۰۰ دانست و اظهار داشت: خودکارسازی محاسبات مالیاتی، گزارشات سیستمی و مدیریتی در امر تصمیم گیری از این طرح است.

جواد مختاری به تشریح و تلاش‌های کارگروه‌های تخصصی حوزه شهرسازی، درآمد و مناطق چهارگانه پرداخت و عناوین: در جلسات کارشناسی و برنامه‌های تخصصی برنامه‌ریزی‌های لازم در خصوص نحوه بارگذاری ضوابط شهرسازی، لایه‌های GIS، تصمیم‌گیری در مورد ماده، ۵ طرح‌های تفکی، کلیه فرمول های محاسباتی پروانه ساختمان، نوسازی، اصناف، کسب و پیشه، فرمول های ساده سازی محاسباتی، پالایش ها و تشکیل بانک اطلاعات دقیق سیستم یکپارچه شهرسازی، نوسازی و درآمد صورت گرفت.

وی خصیصه یک سیستم الکترونیکی پارچه سازی را ایجاد تغییر در نحوه ارائه خدمات دانست و افزود: در این سیستم امکان اجرای پرونده ها توسط دستگاه ها و مالکان به طور همزمان، در مدیریت گردش کار، ذخیره و نگهداری و مدیریت بانک داده ها، ایجاد کارتابل مستقل در تمام حوزه های مدیریت شهری و سطوح مختلف دسترسی در سطوح کاربران، سیاست و سیاست گذاری وجود دارد.

مدیر عامل سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری یکی از منابع مهم پروژه سیستم یکپارچه شهرسازی، نوسازی و درآمد را شهروند اسپاری دانست و مشخص کرد: محیط بدون ایجاد ارتباط و حضور پرسنل شهرداری قادر خواهد بود با استفاده از رایانه و انواع موبایل و لپ. تاپ در کوتاه‌ترین زمان و بدون نیاز به کلیه خدمات مرتبط با ثبت درخواست پروانه، پایان کار و انواع دفترخانه‌ها و بانک‌ها و همه اطلاعات را بدون حضور در شهرداری خواهند ساخت.

جواد مختاری به برخی از مشکلات موجود در پیاده سازی این سیستم اشاره و عنوان کرد: عدم وجود خروجی مناسب در فرمول های محاسباتی، صنفی و درآمدی، عدم ارتباط بین کد نوسازی و لایه های نقشه و ناقص ماندن فرآوری اطلاعات از نقشه مشکلات است که امیدواریم. با جستجوی مجموعه کارشناسی رفع شود.