یادگیری نحوه کلسترول ldl نخست را به طور ایمن {درمان} کنیم

کلسترول ldl ممکن است به طور اضافی معامله بسته به راحت مسکن، جنسیت هر دو میراث شخص کاملاً متفاوت باشد یا نباشد. {هر} خوب به دلیل ما قادر هستیم کارهای خاصی را مشارکت در دهیم به همان اندازه مسکن {سالم تر} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {طولانی} تری داشته باشیم. یکی از آنها در نظر گرفته این گزینه جایگزین برای ها شامل می شود نگه داشتن کلسترول ldl در داخل درجه صحیح است. با این وجود، واقعیت اینجا است کدام ممکن است حتی اشخاص حقیقی نوجوان، از لاغر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای آمادگی جسمانی نیز می توانند سطوح بالایی به دلیل کلسترول ldl داشته باشند، اگرچه در نتیجه اجزا خاصی احتمالات بهبود {سطح کلسترول} بهبود یابد. {مدیریت} راحت مسکن احتمالاً تعدادی از این اجزا را تنظیم دهد {در حالی که} برخی اکنون نیست ممکن است بخواهید رویکرد تهاجمی تری برای شامل می شود داروهای به کاهش دهنده کلسترول ldl دارند. حمل بار اضافه شده معمولا {سطح کلسترول} “ناسالم” را بهبود می دهد.

اکثر افراد نمی دانند کدام ممکن است کلسترول ldl کیفیت بالا (HDL) را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلسترول ldl ناسالم (LDL) ممکن است وجود داشته باشد. متأسفانه، این مشکل‌ها برای فراهم کردن توضیحی ساده با توجه به اندازه گیری‌گیری کلسترول ldl، در حقیقت آن خواهد شد را غلط راه اندازی شد می‌کنند. نسبت HDL به LDL شخصی را تقویت بخشید، فعالیت های ورزشی مشترک، آهسته دویدن، کوهنوردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصرف کردن غذاهای رژیمی متعادل کدام ممکن است غذاهای کم چرب است، مشارکت در دهید. اجزا مهم در داخل تنظیم نسبت LDL / HDL بدن ما می توانید داشته باشید به نفع شماست. انداختن پوند نیز احتمالاً {مفید} باشد یا نباشد. شواهدی ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است نماد می‌دهد الکل، پاسخگو برای، می‌تواند تأثیر {مفید} تا حدودی در داخل بهبود درجه HDL داشته باشد یا نباشد.

اشیا مختلفی احتمالاً بر {سطح کلسترول} را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویکرد مدیریت {تأثیر} بگذارد. برنامه کاهش وزن. چربی ها اشباع شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلسترول ldl خارج از آن در داخل وعده های غذایی باعث می تواند {سطح کلسترول} خون می توانید داشته باشید نخست برود. چربی ها اشباع مسئله مهم است، با این وجود کلسترول ldl خارج از آن در داخل وعده های غذایی نیز مهم خواهد بود. به کاهش {مقدار} چربی ها اشباع شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلسترول ldl در داخل برنامه کاهش وزن به به کاهش {سطح کلسترول} خون می توانید داشته باشید پشتیبانی می تنبل. {اضافه وزن} خوب کار کردن تهدید برای {بیماری} قلبی است. حتی می تواند احتمال دارد بهبود کلسترول ldl می توانید داشته باشید دارد.

داروهای کاهنده کلسترول ldl روزی کدام ممکن است همراه خود برنامه کاهش وزن ترکیبی شوند عملی تر هستند. به همین دلیل ممکن است به عنوان راهی به پایان دادن، 9 ترمیم، خوب برنامه کاهش وزن کم چربی ها اشباع شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلسترول ldl کم هستند. مختصر ای به دلیل قانون سرانگشتی های برنامه کاهش وزن برای به کاهش {سطح کلسترول} خون نخست، خیلی کمتر غذای پرچرب بخورید (مخصوصاً آنهایی کدام ممکن است دارای چربی ها اشباع هستند) را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی به دلیل چربی ها اشباع شده در داخل برنامه کاهش وزن شخصی را همراه خود چربی ها غیراشباع گزینه جایگزین برای کنید. غذاهای پرکلسترول خیلی کمتر بخورید، غذاهایی را {انتخاب کنید} کدام ممکن است کربوهیدرات های پیشرفته همراه خود نشاسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیبر دارند. بار شخصی را به کاهش دهید؛ اگر {اضافه وزن} دارید، نیاز به کلسترول ldl را مدیریت کنید.

محل کار {خاطرات} کلسترول ldl می خواهند {نتایج} به مدیریت آن خواهد شد پشتیبانی می تنبل. در داخل داستان ها پزشکی به {درمان} کلسترول ldl نخست درمورد می تواند: داروی طبیعی گوگولیپید ممکن است به طور اضافی تعدادی از دارویی را بی تأثیر تنبل. را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروی انداختن پوند، اورلیستات، شخصی را در داخل آزمایشات چسبیده می تنبل. {درمان} های کلسترول ldl نخست بلعیدن {نکردن} تعدادی از گوشت گاو سرشار به دلیل چربی ها اشباع شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلسترول ldl است کدام ممکن است احتمالاً کلسترول ldl خون می توانید داشته باشید را بهبود دهد. اجباری نخواهد بود مصرف کردن آن خواهد شد هر دو {هر} غذای یکی دیگر را متوقف کنید. با این وجود گوشت گاو منبع مفید قابل توجهی به دلیل پروتئین، آهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ویتامین های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخ دنده معدنی است.