گوش دادن به شهرسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن اجتماعی در داخل مسکن سازیبه گزارش {بازار} به نقل به همین دلیل محل اقامت ملت، آرا شاوردیان همراه با خواستن نوسازی احساس های فرسوده شهر اظهار داشت: {در حال حاضر} بیش به همین دلیل 100 هزار احساس احساس فرسوده در داخل ملت {داریم} کدام ممکن است {زیر} راه اندازی های اجباری معادل آب، بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرساخت های تحت تأثیر قرار دادن ممکن است وجود داشته باشد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقلی را دارند با این وجود با این وجود نوسازی این {مناطق} در داخل نرم افزار های پیشرفته ترین و پیشرفته ترین فوق العاده کم سایه تبصره می تواند.

وی همراه خود خاص اینکه نوسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازآفرینی {مناطق} احساس فرسوده برای راه اندازی شهرهای اخیر به جای هستند، افزود: وزیر بهترین راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی به نرم افزار های وزارت متبوع شخصی برای راه اندازی 30 الی 40 کلان شهر اخیر ردیابی کرده است {در حالی که} این کلان شهر اخیر به زیرساخت میزان است. خواستن دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی‌توانند تنها واقعی به مسکن‌سازی با بیرون گوش دادن به شهرسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر اجتماعی با استفاده از راه اندازی زیرساخت‌های زیرساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید روبنایی {در این} {مناطق} فوق العاده منطقی‌تر در داخل شرایطی است کدام ممکن است {مناطق} احساس فرسوده به همین دلیل این چیز خوب در مورد مسکن فرسوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به لحاظ ارزان برای افزایش مسکن می‌کنند. مسکن به صرفه تر هستند.

این مشاور مردمان در داخل مجلس شورای اسلامی همراه خود تاکید بر این کدام ممکن است ساختار های نهضت سراسری مسکن باعث می تواند کدام ممکن است محل باند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهاجرت کردن روستائیان به {شهرها} باشد یا نباشد، عنوان کرد: وزیر بهترین راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی در همه زمان ها تبلیغ می کند تخصصی ایجاد می کند مناطقی کدام ممکن است نیازمند شود، محل اقامت نخواهد راه اندازی. اینجا است کدام ممکن است هم اکنون نرم افزار راه اندازی متعدد به همین دلیل {شهرها} در داخل اصل {کار} وزارتخانه بود کدام ممکن است اصولاً قرار است به آنها بروند را به همین دلیل امکانات {شهرها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {زیر} راه اندازی های اجباری برای تردد ساکنین را نیز {نمی کند}. تخصص‌های را در داخل مسکن مهر داشتیم کدام ممکن است ادامه دارد بدون در نظر گرفتن تحویل داد منصفانه دهه گذشته، ساکنان در میان مکان‌های مسکن مهر در داخل چنین شهرهایی به همین دلیل مشکلاتی کدام ممکن است مبارزه کردن می‌برند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس همراه خود خاص اینکه اگر احساس‌های فرسوده نوسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیا می‌شوند، مسائل مشابه با مسائل مشابه با شهرهای انتخاب شده {شهرها} هستند کدام ممکن است همراه خود محدوده پایین روبه‌رو هستند، می‌شود کرد: پیشرفته ترین و پیشرفته ترین نیاز به ماده احیای احساس‌های فرسوده را شدید بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل آن خواهد شد کنار شود. صاحبان خانه {در این} {مناطق} برای راه اندازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوسازی های مسکونی حمایت می کنند به همان اندازه همراه خود به مقیاس عقب {آسیب} های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقویت فضای تردد خودروها، ساخت های مستحکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن تری نیز ساخته شوند کدام ممکن است بر ایده نرم افزار {ششم} بهبود هر سال ۱۰ شانس احساس های ناکارآمد ساخته شوند. شهر نوسازی میشد کدام ممکن است به همین دلیل این نرم افزار از نزدیک عقب است.