گزارشی در پلاک خودرو نداریم، جلوی سوء استفاده خودروسازان را گرفته ایمبه گزارش بازار، سرهنگ محمدی درباره شایعات پلاک خودرو در کارخانه خودروسازی و در پارکینگ ماندن 11 هزار خودرو افزود: حدود 400 هزار پلاک در کارخانه کارخانه های خودروسازی داریم و سالانه حدود یک میلیون پلاک خودرو به آنها می رسد تا روی خودروهای خود بسازند. تولیدی نصب کنند.

وی افزود: مشکل 11 هزار خودرو در پارکینگ باقی مانده است که سال گذشته تولید شده و شماره آنها هم سال گذشته است ولی خودروسازان می توانند پلاک و سند به نام امسال الصاق شود.

سرنگ محمدی گفت: با توجه به اینکه این اقدام اجحاف در حق است ما این کار را نخواهیم کرد.