کد شناسه کالا برای دریافت خدمات الزامی استبه گزارش بازار، افسانه محرابی، با بیان اینکه یکی از سیاست های اصلی وزارت صمت، مدیریت منابع مالی از طریق شفاف سازی در فرآیند تولید است، افزود: یکی از طرح های مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت، طرح شفافیت جریان کالا است که در آن وجود دارد. پیگیری است و برای چندمین بار انجام می‌شود که تولیدکنندگان برای دریافت خدمات، در سامانه جامع تجارت ثبت نام کنند و حتماً شناسه کالا و کد نقش دریافت کنند.

وی افزود: با توجه به اینکه چه کسانی تولید می کنند از طریق سامانه جامع تجارت و دریافت شناسه کالا امتناع کرده اند، این ثبت را در نظر گرفته ایم که سفارش مواد اولیه و خرید از بورس، دریافت کارت بازرگانی و دریافت کارت فقط به تولیدکنندگان است. تعلق می گیرد که خود را در سامانه جامع تجارت کرده و کد شناسه و کد نقش دریافت کرده اند، در غیر این صورت برای دریافت خدمات و اطلاعات با مشکل مواجه خواهند شد.

محرابی با اشاره به تعداد اندکی از تولیدکنندگان اطلاعات خود را در سامانه تجارت ثبت کرده اند، تاکید کرد: آخرین مهلت ثبت اطلاعات تولیدکنندگان در سامانه تجارت جامع، پایان تیرماه در نظر گرفته شده و به روز رسانی کامل این موضوع از طریق نامه است. نگاری، صنایع صنفی، برگزاری جلسات متعدد و ویدئوکنفرانس و سازمان مدیران استانی به همه تولید و فعالان صنفی انجام می شود.