کارگاه آگاهی از بیماری هاری اتحاد جهانی برای مبارزه با هاری


Mayhew افغانستان ، به همراه شهرداری کابل و وزارت زراعت و کشاورزی ، سمینار آگاهی از بیماری هاری را در باغ وحش کابل برگزار می کنند. این یک جلسه آموزنده و تعاملی برای دانش آموزان خواهد بود که اطلاعاتی در مورد کمپین واکسیناسیون دسته جمعی فعلی هاری در شهر ، نحوه رفتار با سگ های پرسه در کابل و مراقبت از آنها ارائه می دهد.

یک ارائه تیمی و آزمایشات تعاملی روی حیواناتی که می توانند ویروس هاری را حمل کنند ، انجام می شود و در صورت گاز گرفتن چه باید کرد.

دیدگاهتان را بنویسید