کارنامه شرکت های سرمایه و افق پیش روی آنها


مهرداد خاکزاد؛ بازار: شرکت سرمایه گذاری به طور کلی برای توصیف مؤسساتی به کار می رود که فعالیت های اصلی آنها، گردآوری سرمایه برای شرکت های نیازمند سرمایه است و به عبارتی منابع میانمدت و بلندمدت را به عنوان منبعی برای منابع مالی می کنند، طبق قانون بازار بازار بهادار جمهوری اسلامی ایران. ، شرکت سرمایه گذاری شرکتی است که به عنوان واسط بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایه فعالیت می کند و می تواند فعالیت های کارگزاری، جذب گری، بازاری، مشاوره سبدگردانی، پذیره نویسی، پذیرفته شده نویسی و فعالیت های مشابه را با مجوز اخذ مجوز انجام دهد. از سازمان بورس و بازار بهادار انجام دهد.

سرمایه یک فعالیت مالی غیربانکی(تجاری) است که به کمک سازمان های مالی به روش های غیر از تسهیلات بانکی و از طریق بازارهای سرمایه و ارائه خصوصی می پردازد.

خدمات خدمات مالی شرکت ها، مدیریت دارایی و مشاوره مالی سه حوزه اصلی فعالیت این شرکت ها می باشد، این شرکت به عنوان بازوهای سرمایه سرمایه ها و شرکت ها از طریق بازار سرمایه شناخته می شوند، این نهادهای مالی از ابزارهای مالی استفاده می شوند. می‌کنند، اگر چه در سال‌های متوالی، چه مقدار سرمایه از بازار سرمایه با سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران محدود بوده است. اما با افزایش ضریب نفوذ و حجم بازار سرمایه، شرکت های سرمایه گذاری نیز نقش بیشتری در تامین مالی به دست آورده اند.

جدول ذیل اطلاعات کلی از شرکت های سرمایه پذیر شده در بازار سرمایه را می دهد:

کارنامه شرکت های سرمایه و افق پیش روی آنها

صنعت سرمایه سرمایه در جهان

بانکـداری اختصاصی طی سـال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ گسـترش یافـت و در سـال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ بحـران بـزرگ مالی رخ داد و بخشـی از شـرکت های سـرمایه فعال در دنیا ورشکسـت یا ادغام شـدند، از سـال ۲۰۰۹ تا کنون مـیزان شـرایط مـی شود. شـرکت های تأمیـن سـرمایه در جـهـان در نقش نهادهای مالی واسـط در سـطح بازار سـرمایه و بازار پـول، خدمـات مالی متفاوتـی را می دهنـد، از جمله بزرگترین شرکت های سرمایه در جهـان می توان به شـرکت های جی. پیگان، گلدمن سـاکس، مورگان اسـتنلی، دویچـه بانک و سیتی بانک اشاره کرد.

مجمـوع درآمـد کارمزدی توسـط بانک های سـرمایه اجرای بین المللی در سـال 2021 میـلادی برابـر 4,159 میلیون دلار-ارد دلار بـرآورد شـده است که حدود 22 درصد نسـبت به سـال گذشـته افزایش داشـته اسـت، کارمزدهای دریافتی از آن. به سـال ۲۰۲۰ رشـدی ۲۵ درصدی را نشـان می دهد، کارمزدهـای حاصـل از بـازار دلار بدهی و اعتبار تأمیـن مالـی رشـد اندکی نسـبت به سـال ۲۰۲۰ داشـته اسـت، کارمزدهـای مشـاوره ادغام و تملیـرـس نیز با ۴۸ رکورد. .

بررسی شرکت های سرمایه در ایران

بازده صنعت سرمایه در مقایسه با بازدهی بورس و فرابورس در دوره های مختلف و شناوری شرکت های سرمایه گذاری را در جداول زیر مشاهده می کنید.

کارنامه شرکت های سرمایه و افق پیش روی آنها

کارنامه شرکت های سرمایه و افق پیش روی آنها

درآمدهای شرکت های سرمایه گذاری از محل ارائه خدمات خدمات مالی (تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی سرمایه بهادار)، ارائه خدمات مدیریت دارایی (کارمزد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری و کارمزد ارائه سبدگردانی)، ارائه خدمات مشاوره مالی و در نهایت، درآمد حاصل از منابع مالی شرکت. در تحقیق بهدار می‌شود.

کارنامه شرکت های سرمایه و افق پیش روی آنها

شایان ذکر است با عنایت به ماهیت شرکت های سرمایه گذاری و پروژه های اجتماعی آنها، نقش منابع انسانی بالاخص مدیریت حاکم بر این حوزه علمیه بسیار پررنگ می باشد، از طرفی این عوامل دلیل وثیقی برای سخت بودن پیش بینی ریال به سود این است. شرکت ها بوده و گاه این امر غیرممکن تلقی می شود.

اهم اطلاعات صورت های مالی میان دوره ای و گزارش فعالیت ماهانه

سرمایه سرمایه نوین (تنوین): درآمدهای عملیاتی این شرکت در دوره منتهی ۱۴۰۱/۳/۳۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد افزایش یافته است، همچنین هزینه‌های فروش اداری و عمومی در همین مدت افزایش ۵۷ درصدی را نشان می‌دهد، سود هر سهم هشت درصد را نشان می‌دهد. در سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۳/۳۱ درآمدها مربوط به سرفصل درآمد از سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها با ۱,۵۲۹,۹۸۰ میلیون ریال می‌شود.

سرمایه سرمایه لوتوس (لوتوس): شرکت سرمایه گذاری سرمایه لوتوس درگزارش فعالیت های ماهانه ۱۴۰۱/۳/۳۳۱ مبلغ ۸۲۰،۳۴۳ میلیون ریال محل درآمد ارائه خدمات و ۸۵،۱۶۸ میلیون ریال از محل فعالیت های سرمایه گذاری درآمد، بیش از درآمد ارائه خدمات مربوط به درآمدهای بازارگردانی، درآمد سرمایه گذاری است. و درآمد مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌باشد، آخرین افشاء اطلاعات با اهمیت این شرکت تعهد جدیدی است مبنی‌ بر مشارکت در انتشار اوراق اختیار تبعی سهام شرکت بیمه پارسیان با مبلغ تعهد پانصد میلیارد تومان که کارمزد ثابت هفت ‌و نیم میلیارد تومانی را در پی دارد.

سرمایه سرمایه بانک ملت (تملت): صورت‌های مالی میاندوره‌های سه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۳/۳۱ سرمایه بانک ملت افزایش ۱۷ درصدی در عملیات‌های عملیاتی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته را نشان می‌دهد، همچنین هزینه‌های فروش اداری و عمومی افزایش ۳۸ درصدی و سود خالص هر سهم. همچنین ۱۷ درصد نسبت به سال مالی گذشته افزایش یافته است.

سرمایه سرمایه امین (امین) : اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌های نه ماه منتهی به ۱۴۰۱/۳/۳۱ حاکی از افزایش ۹ درصدی درآمدهای عملیاتی نسبت به مدت مشابه سال مالی گذشته و افزایش ۲۴ درصدی به تمام درآمدهای عملیاتی و هزینه‌های فروش اداری و عمومی است، سود هر سهم. در نه ماه منتهی به ۱۴۰۱/۳/۳۱ نسبت به ۱۴۰۰/۳/۳۱ کاهش ۴ درصدی داشته است.

سرمایه سرمایه‌گذاری (آخرین امیدامید) : آخرین پذیرشات شرکت، سرمایه‌گذاری نویسی و سرمایه‌گذاری به مبلغ 300 میلیارد ریال می‌باشد، سرمایه‌گذاری در بازار و مبلغ دریافت نویسی ذخیره شده جمعاً به مبلغ 100 میلیارد ریال است که شامل 15 میلیارد ریال می‌شود. پذیرش نویس در سال اول و مبلغ ۱۶۵ میلیارد ریال درآمد بازارگردانی است که طی ۴ سال آتی شناسایی خواهد شد، در اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌های ۶ ماه منتهی به ۱۴/۳/۳۱ این شرکت افزایش ۶۴ درصدی درآمدهای عملیاتی و افزایش ۶۹ درصدی سود را دارد. خالص نسبت به مدت مشابه سال مالی گذشته می باشد، درآمد دریافتی دریافتی در این میزان برای خدمات سرمایه سرمایه نسبت به سایر موارد بیشتر بوده است.

سرمایه سرمایه دماوند (تماوند): یکی از نکات حائز اهمیت شرکت سرمایه دماوند خرید ساختمان به مساحت ۱۶۱۳ متر مربع واقع در خیابان وزرا می باشد، درآمدهای عملیاتی سرمایه دماوند در دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۳/۳۱ نسبت به مدت مشابه سال مالی افزایش ۳۹۴ درصدی داشته است. که درآمد حاصل از دریافت 500 خرید و فروش بازاری در این افزایش چشمگیر نقش بس نویسی، سود شرکت در این دوره به مبلغ 1،3،813 رسیده است که نسبت به دوره مشابه سال مالی با مبلغ 471،777، 219 درصد افزایش یافته است. نشان می دهد.

نکته: هزینه های بیشتر و هزینه های عمومی و اداری شرکت های سرمایه گذاری مربوط به حقوق و دستمزد می باشد.

سرمایه سرمایه خلیج فارس(تفارس): سرمایه سرمایه‌گذاری خلیج فارس، که اولین سرمایه‌گذاری صنعتی ایران به شماره می‌رود، روز هشتم آبان ۱۴۰۰ پذیره‌نویسی آن با نماد تفارس نیز با استقبال قابل توجه مردم مواجه می‌شود و پس از بازگشایی افزایش قیمت قابل‌توجهی که تجربه می‌کند، این شرکت از سال ابتدایی است. جاری در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۳/۳۱ مبلغ ۲۰۲،۰۱۲ میلیون ریال درآمد عملیاتی داشته است و در این مدت به ازای هر سهم ۲۹ ریال شناسایی شده است، سرمایه مالی خلیج فارس در دوره مالی ۲۶ روزه منتهی به ۱۴ اسفند ماه است. ۳۳۱,۶۴۴ میلیون ریال درآمد عملیاتی داشته و به ازای هر سهم ۵۵ ریال در این مدت کوتاه شناسایی شده بود که این درآمد عملیاتی به معنای سود بانکی است.