پروژه توزیع سمعک


صدای زندگی دوباره در گوششان زمزمه می شود!

به منظور کمک به بهبود حمایت روانی و اجتماعی و غلبه بر واقعیت تلخ با تأمین نیازهای ضروری آنها.

موسسه مراقبت و توسعه انسانی – MASRRAT ، با حمایت گروه سوئیس ، پروژه ای را برای توزیع سمعک به کودکان و کودکان تحت حمایت آنها در MASRRAT ترکیه – Gaziantep ، اجرا می کند.

https://www.youtube.com/watch؟v=xaEsEr8vBwY
دیدگاهتان را بنویسید