پرونده عنوان مسابقه های بین‌المللی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوان خوارزمی به راه اندازی شدبه گزارش گروه علم وآموزش ایرنا، براساس گفتن دبیرخانه این مسابقه در داخل گروه پژوهش‌های آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری ایران، پرونده عنوان برای نمایندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارایه ساختار در داخل سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ششمین مسابقه بین‌المللی خوارزمی به دلیل در امروز (سه شنبه {ششم} اردیبهشت) تحریک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه بالا شهریور ماه امسال مداوم است.

سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ششمین مسابقه بین‌المللی خوارزمی منسوب به فروش سنت کارآفرینی اطلاعات‌بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصادی‌ساری {نتایج} تحقیقات، ارج نهادن به مقام والای پژوهشگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوران ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراهم کردن بستر بهترین برای همکاری‌های آموزش در سراسر جهان در داخل 12 ماه جاری برگزار می‌شود.

ساختار‌های قابل پذیرش نیاز به در داخل هفده گروه {تخصصی} جای می دهد فناوری های شیمیایی، مهندسی مکانیک، مهندسی تحت تأثیر قرار دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید لپ تاپ، آثار هنری، ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی، کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها خالص، علوم الهام، مهندسی عمران، مهندسی صنایع را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیریت} فناوری، چرخ دنده، متالورژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرت‌های نو، زیست فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید علوم الهام پزشکی، اطراف زیست، فناوری نانو، مهندسی هوافضا، مهندسی ملایم افزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری داده ها، مهندسی مکاترونیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار برگزیده شده سودآور در داخل تأمین سراسری در داخل 5 محور پژوهشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری جای می دهد پژوهش‌های بنیادی، پژوهش‌های استفاده شده، ساختار‌های رشد‌ای، نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابتکار به مسابقه بین‌المللی خوارزمی ارایه شود.

نامزدها می‌توانند توسط پایگاه اطلاع‌رسانی مسابقه بین‌المللی خوارزمی به نشانی www.khwarizmi.ir همراه خود بحث با نیمه سامانه‌ عالی مسابقه بین‌المللی خوارزمی نسبت به پرونده‌عنوان، ارایه {مشخصات} شخص خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستندات ساختار اقدام را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناسه کاربری را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبارت رفتن شخصی را رئوس مطالب کنند، حیاتی است در گذشته به دلیل تنظیم تکنیک پرونده عنوان، فایل راهنمای مشابه با پرونده عنوان را پیدا کردن کنند.

پرونده عنوان مسابقه نوجوان خوارزمی به همان اندازه تیرماه

حتی می تواند پرونده عنوان بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارمین فاصله مسابقه نوجوان خوارزمی به دلیل در امروز (سه شنبه {ششم} اردیبهشت) تحریک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه بالا تیرماه مداوم است، در داخل این دوران به دلیل مسابقه نوجوان خوارزمی ساختار‌های ارسالی در داخل ۱۶ گروه {تخصصی} مورد تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید داوری قرار می‌گیرند.

ساختار‌های قابل پذیرش در داخل شانزده گروه {تخصصی} جای می دهد فناوری های شیمیایی، مهندسی مکانیک، مهندسی تحت تأثیر قرار دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید لپ تاپ، آثار هنری، ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی، کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها خالص، علوم الهام، مهندسی عمران، مهندسی صنایع را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیریت} فناوری، چرخ دنده، متالورژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرت های نو را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیست فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید علوم الهام پزشکی، اطراف زیست، فناوری نانو، مهندسی هوافضا، مهندسی ملایم افزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهندسی مکاترونیک است.

حتی می تواند در داخل 5 محور پژوهشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری جای می دهد ساختار‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهش‌های بنیادی، ساختار‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهش‌های استفاده شده، ساختار‌های رشد‌ای، نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابتکار قابل پذیرش است.

نامزدها شرکت کردن بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارمین مسابقه نوجوان خوارزمی توسط پایگاه اطلاع‌رسانی مسابقه خوارزمی www.khwarizmi.ir را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایگاه اطلاع‌رسانی مسابقه نوجوان خوارزمی http://www.irost.org/young در داخل نیمه سامانه‌ عالی مسابقه‌های خوارزمی نسبت به پرونده‌عنوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراهم کردن {مشخصات} شخص خاص اقدام کنندو شناسه کاربری را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبارت رفتن شخصی را اکتسابی کنند، حیاتی است مشارکت کنندگان در گذشته به دلیل تنظیم تکنیک پرونده عنوان، فایل راهنمای مشابه با پرونده عنوان را پیدا کردن کنند.

منبع مفید: ایرنا

انتهای پیام/