پرسپولیس بازو به دامن وکلای خارج از کشور شدبه گزارش آنلاین خبری تهران نیوز،حسین مقاومت معاون حقوقی تجهیزات گلف پرسپولیس اظهار داشت: ما آرزو {داریم} به همین دلیل مهلت ۴۵ روزه برای {پرونده} رادوشوویچ استفاده بیشتر از کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود 2 حرفه ای حقوقی خارج از کشور را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب حرفه ای حقوقی داخل شناخته شده به رهنمودهای قانونی فیفا مذاکراتی داشتیم به همان اندازه ممکن است {در این} {پرونده} به ما پشتیبانی کنند. ممکن است حتی اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارکی دال بر صنوبر بخشی به همین دلیل طلب رادوشوویچ {داریم} کدام ممکن است به سالن دادگاه باور نکردنی فعالیت های ورزشی فراهم کردن می دهیم. از هر لحاظ پول نقد مفتی نیاز به به رادشوویچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید استوکس بدهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزو {داریم} به همین دلیل حقوق تجهیزات گلف به خوبی حفاظت کنیم. در واقع ادامه دارد رئوس مطالب رای {پرونده} رادوشوویچ نیامده به همان اندازه {در این} باره تعیین بگیریم.

تجهیزات گلف پرسپولیس در داخل {پرونده} رادوشوویچ به مبلغ ۸۶۶ هزار یورو مشابه ۹۵۰ هزار دلار آمریکا محکوم شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق ادعا فیفا سالانه تاخیر در داخل صنوبر پول نقد شامل می شود ۵ شانس جریمه دیرکرد می تواند. جدا از این، قیمت دادرسی هم برعهده تجهیزات گلف پرسپولیس به احتمال زیاد خواهد بود.

انتهای پیام/