پدرو مرد کرمانی نزد هم بی‌آبرو بوده اندبه گزارش وب خبری تهران نیوز، عالی پاپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرد سابقه دار در داخل خانه شکنی به فریب پلیس افتادند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان {در این} باره ذکر شد: می خواهند بهبود شیوع خانه شکنی فراهم می کند درون {خودرو} {در شهر} کرمان، نیروهای کلانتری۱۲ همراه خود مشارکت در اقدامات فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلیسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت های {شبانه روزی}، سرنخی به همین دلیل {مشارکت} عالی پاپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرد سابقه دار را در داخل شیوع این خانه شکنی ها به انگشت آوردند.

۲۶ فقره خانه شکنی در داخل کارنامه پاپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرد دزد

سرهنگ مهدی پور امینایی افزود: نیروهای پلیس پس به همین دلیل تحقیقات فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تخصصی} هر کدام متهم را تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مقر انتظامی منتقل کردند. وی یکپارچه داد: این پاپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرد در داخل بازجویی های مشارکت در گرفته، به ۲۶ فقره خانه شکنی درون {خودرو} {در شهر} کرمان اعتراف کردند کدام ممکن است پس به همین دلیل تشکیل {پرونده} به مرجع قضایی عرضه شدند.

منبع مفید : رکنا

انتهای پیام/