پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، بسیج ملی برای اجرای پروژه ملیبه گزارش بازار به نقل از رسانه بانکی ایران، نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس بر لزوم بسیج ملی برای اجرای پروژه ملی پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تاکید کرد.

حجت الاسلام محمد باقری بنابی نایب رئیس مجلس دوم اقتصادی با بیان اینکه یکی از کارهای خیلی خوب که دولت سیزدهم در دستور کار قرار می گیرد، اجرای قانونپایه های فروشگاهی و سامانه مودیاناست، بر لزوم بسیج ملی برای اجرای این پروژه کلان ملی تاکید دارد.

نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر می‌خواهیم ادارات کشور از درآمدهای نفتی جدا شوند و بتوانیم روی پای خود بایستیم به موضوع مالیات در کشور بیشتر توجه کنیم.

باقری با اشاره به اینکه دولت مردمی دولتی است که مردم توسط مردم اداره می‌شوند، تشریح می‌کنند: وقتی که به دولت مالیات می‌دهند و از طرفی دولت هم می‌دهد درآمدش از مردم است در نتیجه یک دولت پاسخگوی مردم خواهد بود که مردم را در این دولت احترام بگذارند. حفظ می شود.

وی افزود: دولتی که با مالیات مردم اداره می‌شود، مردم را، ولی نعمت خود می‌دانند، اما اگر دولت به نفت وابسته باشد، از مردم فاصله می‌گیرد و آنگونه که شایسته است به مردم پاسخگو باشد.

حجت الاسلام محمد باقری، یکی از مهمترین راههای شفاف در اقتصاد کشور را اجرای پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان دانست و قانون تصریح کرد: هر چه داده، اطلاعات و شفافیت بیشتری داشته باشد و در نتیجه رضایتمندی افزایش پیدا کند، که اجرای این قانون را داشته باشد. این مهم را محقق خواهد نمود.

نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این موضوع، اگردرآمد همه اقشار در کشور شفاف باشد، گفت: تا زمانی که اطلاعات کافی و شفافیت وجود نداشته باشد، حوزه مالیات استانی با مشکلات و چالش‌هایی روبه رو خواهد شد.

حجت الاسلام محمد باقری در پایان بر لزوم بسیج برای اطلاع رسانی و اقناع افکار عمومی جهت آشنایی با ملی اجرای پایانه‌های فروشگاهی سامانه و مودیان در کشور و اجرای این پروژه ملی قانون اساسی کرد.