پاسخ به قطعنامه ضدایرانی شورای حکام قاطع و مناسب استبه گزارش بازار، سعید خطیب زاده بیان وزارت امور خارجه صفحه مجازی در مجازی خود نوشت: آمریکا و سه کشور با تلاش برای پیشبرد یک قطعنامه برآمده از نظر و مشاوره غلط علیه کشوری با شفاف‌ترین برنامه هسته‌ای صلح آمیز در جهان، اغراض کوته بین خود. را فراتر از اعتبار آژانس قرار داد. بانیان این قطعنامه مستقیما مسئول تبعات بعدی هستند. پاسخ ایران قاطع و مناسب است.