وصول مطالب معوق ایران موفقیت در حوزه دیپلماسی اقتصادی و انرژی استبه بازار، مسلم صالحی با بیان اینکه اقتصاد و انرژی در دولت سیزدهم به‌خوبی پیگیری می‌شود، گفت: دولت سیزدهم با وجود همه تحریم‌های اعمالی علیه ایران، تقویت روابط سیاسی و اقتصادی کشور به رفع تحریم‌ها و توسعه روابط با ایران کمک می‌کند. همسایه به‌ویژه حاشیه خلیج فارس و آسیای میانه به‌خوبی دارای دیپلماسی فعال برای خنثی کردن تحریم‌ها بوده است.

وی وصول مطالبات مسدود شده ایران در کشورهای دیگر مانند وصول مطالبات گازی از عراق را به موفقیت دولت در حوزه دیپلماسی اقتصادی و انرژی دانست و افزود: آزادسازی مطالب بلوکه‌شده ایران یکی از شرکت‌های همسو با دیپلماسی فعال اقتصادی است.

عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی با بیان این که دیپلماسی اقتصادی و انرژی در مقابله با تحریم‌های اعمال‌شده آمریکا علیه ملت ایران تقویت شده است، توضیح داد: توسعه روابط و افزایش حجم اقتصادی می‌تواند مشکلات حوزه‌ها را نیز تغییر دهد.