وام صندوق توسعه ملی به شرکت های پیشران اقتصاد کشور تعلق می گیردبه گزارش بازار، حمیدرضا غزنوی گفت: در مجمع کارآفرینان، شرکت‌ها و کارآفرینانی که بیش از 40 هزار کارمند دارند، اما شرکت‌هایی را برای دریافت وام‌های کلان انتخاب می‌کنند که می‌توانند پیشران اقتصاد کشور باشند.

وی اضافه کرد: در کشورهایی مانند ژاپن، آلمان، ترکیه و کره جنوبی، سرمایه گذاری اصلی شان روی کارآفرینان بزرگ بخش خصوصی بوده و اقتصاد کشور را در اختیار آنها قرار داده اند، به طوری که این افراد نیز به ایجاد شرکت های بزرگ اقدام کنند. اند و امروز برخی از آن ها حدود ۵۰۰ هزار نفر نیرو دارند.

این مقام صنفی تاکید کرد: ما باید بنحوی از پیشران‌ها حمایت کنیم که باعث شود از بین بنگاه‌های کوچک و متوسط ​​و انحصار استفاده کنیم، در حالی که اقتصاد هم بزرگ شود و در مقابل هر تحریمی، کشور فلج شود.

وی در خصوص بازنگری آیین نامه وام گیرنده ها در هیئت دولت گفت: بازنگری در آیین نامه باید بنحوی اعمال شود که هم قوانین مجلس و هم برنامه هفتم توسعه در آن بعد در پایان سال این بازنگری از سوی مجمع صورت می پذیرد و سال آینده اجرایی می شود. .

غزنوی در پاسخ به این سوال که آیا مجمع کارآفرینان، ضامن بازپرداخت وام گیرندگان را می‌کند، گفت: مجمع کارمندان اقتصادی نمی‌کند و اعضای آن هستند که از بزرگترین پیشران‌های اقتصادی کشور هستند و می‌توانند با سرمایه‌گذاری ملی توسعه یابند و تخت‌های مجمع را برای ارتباط دو طرف ارائه دهند. می کند

غزنوی اضافه کرد: آسیب‌پذیری در کشور به اسطوره‌ها و پیش‌ران‌های اقتصادی توجهی نشده است و این مهم نیازمند عنایت ویژه، مردم و کارآفرینان است. زیرا کارآفرینان بزرگ به مثابه لوکوموتیو اقتصاد جامعه اند.

وی همچنین می‌افزاید: در ادوار گذشته و حتی دوره فعلی تحریم‌ها می‌توانند و هستند که پیشران‌های اقتصادی می‌توانند وارد کشور شوند، کاری که از صنایع و بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط ​​برنیامد.

این مقام صنفی گفت: هدف از تدوین این آیین نامه، الگوسازی برای ثروت آفرینی با تأکید بر نقش کارآفرینان، کمک به رشد و تعالی برای توسعه فرهنگ کارآفرینی، تلاش برای تقویت فعالیت های اجتماعی و ارائه مشوق هایی برای توسعه فعالیت هایشان است.