هدف از رشد ۶۰ درصدی درآمدی مقابله با فرارهای مالیاتی استبه گزارش بازار، داود منظور در حاشیه نشست با مدیران و روسای امور مالیاتی شهرستانهای غرب استان تهران با اشاره به مسائل مهم مالیاتی حمایت از واحدهای تولیدی است.

سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به نشست با مدیران و روسای امور مالیاتی غرب استان تهران در شهریار گفت: در این نشست برگزار شد تا با ادارات و دستگاه های دیگر مانند تامین اجتماعی، برق و ثبت، اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی مودیان مالیاتی برگزار شود. مورد استفاده قرار گرفتن.

وی با اشاره به این که فعالیت های اقتصادی به طور کامل مورد پیش بینی قرار می گیرند، گفت: اشرفی کمک می کند تا اطلاعات سازمان مالیاتی با فرارهای مالیاتی مقابله کند.