نگاه ‌تک بعدی شورای عالی کار در تعیین افزایش حداقل ‌حقوق کارگربه گزارش بازار، جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: ‌تک بعدی نگری ‌شورای عالی کار در تعیین میزان افزایش حداقل ‌حقوق کارگر، زمینه را برای اخراج برخی از کارگران فراهم کرده است. . نیاز است حداقل مزد در شورای غیر از شورایعالی کار و یا با ساختار اصلاح شده تعیین تعیین شود.