نگاهی بر ورزش خوب ماهه ۵ نمایندگی پتروشیمیبه گزارش {بازار} به نقل به همین دلیل پایگاه خبری {بازار} سرمایه (سنا)، نمایندگی پتروشیمی مارون همراه خود سرمایه ۸ هزار میلیارد ریالی گزارش ورزش خوب ماه منتهی بالا ماه فروردین ۱۴۰۱ را آشکار کرد.

نمایندگی پتروشیمی مارون طی خوب ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ مشابه ۲۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۱ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵۳ میلیون ریال به همین دلیل کالا تمیز کردن با تخلیه رسانده است کدام ممکن است نسبت به فاصله خوب ماهه خیلی شبیه 12 ماه در گذشته ۱۱ شانس به کاهش داشته است.

ارزیابی آمار تأمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه این نمایندگی نمایشگاه ها در داخل این دوران “C2+” همراه خود تأمین 115 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 286 تن در داخل صدر اساساً بیشترین تأمین در داخل بین کالا نمایندگی پتروشیمی مارون قرار گرفته است. در داخل این دوران خوب ماه، آتلین همراه خود تخلیه ۹۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۵۸ تن در داخل صدر تخلیه داخل فروردین ماه «مارون» قرار گرفت.

بهبود ۳۳۱ درصدی در داخل تخلیه «شیراز»
نمایندگی پتروشیمی شیراز همراه خود سرمایه ۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰ میلیارد ریال گزارش ورزش خوب ماه منتهی به بالا فروردین ماه ۱۴۰۱ را آشکار کرد.

نمایندگی پتروشیمی شیراز طی خوب ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ مشابه ۲۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵۵ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۹۱ میلیون ریال به همین دلیل کالا تمیز کردن با تخلیه رسانده است کدام ممکن است نسبت به فاصله خوب ماهه خیلی شبیه 12 ماه در گذشته ۳۳۱ شانس بهبود یافته است.

ارزیابی آمار تأمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه این شرکت کردن این دوران «اوره» همراه خود تأمین ۱۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۷۶ تن در داخل صدر اساساً بیشترین تأمین در داخل بین کالا نمایندگی پتروشیمی شیراز قرار دارد. در داخل این دوران خوب ماه، اوره کشاورزی همراه خود تخلیه 46 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 952 تن در داخل صدر تخلیه داخل فروردین ماه «شیراز» قرار گرفت.

تخلیه فروردین ماه «سخارک» تغییری {نداشت}
نمایندگی پتروشی خارک همراه خود سرمایه ۶ هزار میلیارد ریال گزارش ورزش خوب ماه منتهی به بالا فروردین ماه ۱۴۰۱ را آشکار کرد.

نمایندگی پتروشیمی خارک طی خوب ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ مشابه ۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳۹ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱ میلیون ریال به همین دلیل کالا تمیز کردن با تخلیه رسانده است کدام ممکن است نسبت به فاصله خوب ماهه خیلی شبیه 12 ماه در گذشته ۴ شانس کاهش یافته است است.

بهبود ۸۳ درصدی در داخل تخلیه «شفن»
نمایندگی پتروشیمی تخصص همراه خود سرمایه سند شده ۹۵۰ میلیارد ریال گزارش ورزش خوب ماه منتهی به بالا فروردین ماه ۱۴۰۱ را آشکار کرد.

نمایندگی پتروشیمی فن آوران طی خوب ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ مشابه ۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۹۱ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۴ میلیون ریال به همین دلیل کالا تمیز کردن با تخلیه رسانده است کدام ممکن است نسبت به فاصله خوب ماهه خیلی شبیه 12 ماه در گذشته ۸۳ شانس بهبود داشته است.

ارزیابی آمار تأمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه این نمایندگی نمایشگاه ها در داخل این دوران “منواکسید کربن” همراه خود تأمین 18 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 115 تن در داخل صدر اساساً بیشترین تأمین در داخل بین کالا نمایندگی پتروشیمی فنآوران قرار دارد. در داخل این دوران خوب ماه، همین محصول همراه خود تخلیه ۱۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۱ تن در داخل صدر تخلیه داخل فروردین ماه «شفن» قرار گرفت.

مروری بر کار کردن خوب ماه «شیران»
نمایندگی سرمایه‌گذاری صنایع شیمیائی ایران همراه خود سرمایه ۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۴۰ میلیارد ریال گزارش ورزش خوب ماهه به بالا فروردین ماه ۱۴۰۱ را آشکار کرد.

نمایندگی سرمایه‌گذاری صنایع شیمیائی ایران طی خوب ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ مشابه ۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۴ میلیون ریال به همین دلیل کالا تمیز کردن با تخلیه رسانده است کدام ممکن است نسبت به فاصله خوب ماهه خیلی شبیه 12 ماه در گذشته ۱۸ شانس بهبود یافته است.

ارزیابی آمار تأمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه این شرکت کردن این دوران «الکیل بنزین خطی» همراه خود تأمین ۲۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۷۳ تن در داخل صدر اساساً بیشترین تأمین در داخل بین کالا نمایندگی سرمایه‌گذاری صنایع شیمیائی ایران قرار دارد. در داخل این دوران خوب ماه، همین محصول همراه خود تخلیه 13 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 800 تن در داخل صدر تخلیه داخل فروردین ماه «شیران» قرار گرفت.