نقدشوندگی از طریق عملیات بازارگردانی در نمادهای انتخاب بورس اوراق بهادار تهرانبه گزارش به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، مطهری‌نیا سرپرست مدیریت عملیات بازارهای نوین مالی با بیان مطلب فوق گفت: یکی از بازارهای همیشگی بورس تهران به منظور ایجاد نمادهای جدید در بازار اختیارمعامله این است که کیفیت بازار ایجاد می‌شود. برت نمادها و یا دارایی‌های پایه ارائه شده برای انجام کمی مشاهدات، باید از شرایط مطلوبی برخوردار باشد.

وی افزود: ایجاد نمادهای اختیاری بر روی برخی از دارایی‌های پایه جدید، برخی از موارد استفاده از فعالان این بازار می‌باشد. اما برای رسیدن به این خواسته، لازم است در کنار بازگشایی نماد جدید به کیفیت آن نیز توجه شود. در صورت استفاده از نمادهای بازگشایی مشتقه بر روی رویی‌های پایه جدید مبتنی بر کار قرار گرفتن، نمادهای اختیارمعامله دارای دارایی‌های پایه جدید پس از بازگشایی موارد قرارگیری نمی‌گیرند و یا حجم آن‌ها بسیار اندک خواهند بود و این موضوع عملاً بر بازارها و کارکردهای آن تأثیر مثبت دارد. نداشت. برای بازگشایی نمادهای اختیاری در بورس تهران، باید این اطمینان حاصل شود که نمادهای جدید از حجم معقول خواهند بود. لازم به ذکر است که درحال حاضر، نمادهای انتخابی به دارایی‌های پایه‌هایی هستند که دارای حجم اندک هستند، با سایر دارایی‌های پایه جایگزین خواهند شد.

مطهری نیا یکی از مسائل مهم و مورد نیاز در بازارهای مشتقه را نقد می کند که عنوان کرد و اظهار داشت: باید مطمئن شوید که در افراد فعال بازار وجود داشته باشد که در شرایط مختلف بازار باشد و در صورت وضعیت، قادر باشد به آفست موقعیت های باز خود با قیمت ها باشد. منصفانه و خروج از بازار خارج خواهند بود. در صورت وجود چنین سطحی از نقدینگی، افراد بیشتری جذب بازار می شوند و باعث توسعه کیفی بازار می شوند.

سرپرست مدیریت عملیات بازارهای ابزارهای نوین مالی بررسیان کرد: به منظور توسعه کیفی بازار، فراهم کردن شرایط بازارگردانی در بازار انتخاب در ماه‌های گذشته از سوی بورس تهران پیگیری شده و پیشنهادی به منظور نحوه انجام بازارگردانی توسط صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی و نصاب‌های مربوطه است. تهیه و به سازمان محترم بورس و اوراق بهادار ارسال شده که در مدیریت مربوطه در حال بررسی است.

وی یادآوری کرد: فرآیند انجام بازارگردانی با همکاری شرکت سبدیزما، در نمادهای تصمیم‌گیری تصمیمات مربوط به صندوق اهرم (که اخیرا در بورس تهران بازگشایی شده)، در حال انجام و مورد استقبال بازار قرار گرفته است. در نمادهای اختیاری مربوط به صندوق اهرم، بازارگردان با شرایط تعیین شده توسط بورس، در کمک به بازار و حفظ نقدینگی می‌باشد. در رابطه با سایر نمادها نیز تلاش خواهد شد از بازارهای فعال در بازار سرمایه استفاده شود.

مطهری از موارد دیگری که بورس تهران با هدف افزایش کیفیت بازار در حال حاضر آن را دنبال می کند، توسعه بازار از طریق تغییر در تاریخ سررسید نمادهای اختیاری پایه ها بر مبنای یک دارایی دانسته و مشخص شده است: بنابراین، سرمایه گذاری بیشتر می تواند به تناسب افق زمانی برسد. یا استراتژی خود را به بازار وارد می کنند. تفاوت سررسیدها باید بدون ضربه زدن به نقد شوندگی نمادها انجام شود.

وی ادامه داد: در این خصوص گفتنی است که نمادهای اختیاری خودرو به عنوان نقد شونده‌ترین نماد بازار انتخاب ایران است، در حال حاضر دارای سه سررسید است که با افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش نقدینگی، امکان ارائه ۱۲ سررسید ماهانه تا یکسال آتی در این زمینه وجود دارد. نماد ارائه خواهد شد. این برنامه بر روی سایر نمادهای دارای نقدینگی بالا نیز اجرایی می‌شود.