نرخ صفر مالیاتی ارزش اموال و دارایی‌های انتقال یافته به شرکت‌های آب و استانیبه گزارش بازار به نقل از رسانه بانکی ایران، داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای، نرخ صفر ارزش مالیاتی اموال و دارایی‌های انتقال یافته به شرکت‌های آب و استانی مربوط به آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون قانونی مالکیت مربوط می‌شود. به تأسیسات آب و مصوبه نوزدهم مردادماه سال جاری هیئت وزیران را جهت اجرا به اداره کل امور مالیاتی انجام داد.

بر اساس ماده (11) آیین نامه منتخب، مالیات ارزش اموال و دارایی های انتقال یافته به شرکت های آب و استانی از متولیان قبلی و همچنین از محل طرح های عمرانی غیرانتفاعی و نیز مبلغی از اجرای ماده (33) قانون مزبور در طرح های عمرانی. انتفاعی که به شرکت آب و استانی منتقل شده یا می‌شود، با نرخ صفر می‌شود.