موقعیت گرفتن ۱۰ میلیارد دلاری ترکیه برای بهبود میادین گازی دریای سیاهبه گزارش {بازار} پس به دلیل موقعیت گرفتن های پایان یافته، پیشگویی کردن می تواند باشد هر سال حدود 10 میلیون متر تاس بنزین خالص به دلیل میادین استان زونگولدک را انتخاب کنید و انتخاب کنید میدان گازی ساکاریا تأمین می تواند باشد. ممکن است حتی این به معنای راه اندازی بیش به دلیل هزار حرفه است.