موفقیت در جنگ اقتصادی نیازمند توجه روزافزون به قشر کارگر استبه گزارش بازار، مهرداد ویس کرمی نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس و عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: کارگر، موتور محرک و نماد پویایی و سرزندگی کشور است.

با شنیدن واژه کارگر، صدق و صفا و جستجو در عرصه ی جهاد اقتصادی در ذهن انسان تداعی می شود.

موفقیت در جنگ اقتصادی، نیازمند توجه روزافزون حاکمیت به قشر شریف کارگر از بازنشسته و شاغل است.