منطقی شدن قیمت خودرو در بازار با وارداتبه گزارش بازار به نقل از خانه ملت، حجت اله فیروزی با اشاره به بررسی موضوع مجلس برای واردات خودرو، افزود: کمیسیون صنایع و معادن و کمیته‌های آن، در دو سال گذشته از بیش از صد جلسه با مدیریت بازار خودرو و با حضور خودروسازان، قطعه سازان ، نمایندگان بخش خصوصی و دولت برگزار می کنند و از آنجا که این کمیسیون موضوع را به خوبی می داند، واردات مدیریت شده را به عنوان نسخه شفابخش ساماندهی بازار خودرو در زمان کنونی تصویب کرد.

اعضای کمیسیون صنایع تولید می‌کنند: این کمیسیون در بازدیدها و جلسات خود به این نتیجه رسید که تنها نظر از نامناسب خودروهای داخلی، کیفیت خودروسازان نیز محدود است و تولید آن‌ها نمی‌تواند بازاری را برای رفع آن‌ها به کار بگیرد، بنابراین شرایطی که در داخل ممکن است پاسخگویی باشد. نیاز به بازار را ندارد، مدیریت شده به عنوان بیت ساماندهی بازار خودرو در تحقیقات صنایع و معادن به تصویب رسید.

وی ادامه داد: در طول دو سال گذشته یک سرپرست و دو وزیر صنعت، معدن و تجارت مسئول ساماندهی در این حوزه بودند، اما برنامه‌ها و اسرار آن‌ها از ظرفیت داخلی و رشد تیراژ تولید می‌کردند، این واقعیت‌های میدانی دلالت بر وضعیت دیگری داشت، زیرا زیرساخت خودروسازان در شرایط فعلی امکان رشد تیراژ تولید را به این شرکت‌ها نمی‌داد.

فیروزی افزود: یکی از اصلی‌ترین مصوبات مجلس یازدهم در حوزه خودرو اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو این طرح مربوط به مجلس دهم بود، اما شورای نگهبان از آن ایراد گرفت و مجلس یازدهم، در این ماده مدیریت شده خودرو را به تصویب رساند. تا علاوه بر رفع ایراد شورای نگهبان به این مطالب عمومی نیز پاسخ داده شود.

عضو کمیسیون صنایع با بیان خرسندی از دولت با مجلس در خروج ممنوعیت همراه خودرو از لیست ممنوعیت واردات کالا، گفت: با واردات خودرو، گره خودرو باز می‌شود و اگر تصمیمات خود را در صنعت خودرو، موضوع موضوع موضوع به نظر مجلس توجه کنید. کند، نه تنها به رشد کیفیت و کمّیت تولیدات داخل توجه خواهد شد، بلکه قیمت خودرو نیز در بازار منطقی می‌شود.