معاملات کلان اقتصادی باید خارج از دیپلماسی نفت شودبه گزارش بازار، میلاد ترابی فرد در رابطه با دیپلماسی اقتصادی ظرف یک سال گذشته در دولت سیزدهم اظهار کرد: حدود 12 سال گذشته اقتصاد کشور بر اساس کلان سرمایه ای نفتی مدیریت شد و یکسری قرارداد اجتماعی در کشور شکل داده بود.

اما این است که ظرف چهار سال گذشته دیپلماسی اقتصادی شکل بگیرد. چون کلان نفتی به نوعی به بن بست رسیده بود.

دیپلماسی اقتصادی را به عنوان ابزاری برای گذر از این انسداد تعریف کرد و افزود: جایگاه نفت در نظام سیاسی و اقتصادی کشور از دست رفته است. همه نفت و میعانات در سبد موجودی هنوز وجهه ای اساسی دارند ولی کارکردهای عینی خود را از دست داده اند.

در این شرایط وقتی از دیپلماسی اقتصادی سخن می گوییم، باید خود را در مختصات اقتصادِ کلان جهانی ببینیم که به جانماییِ ایران در اقتصاد جدید جهانی منتج می شود.

ترابی فرد با ذکر مثالی ادامه داد: اقتصاد کشور در این شرایط به بودجه می ماند که در حین حرکت، باید تعمیر و دیپلماسی اقتصادی و راهبردی جدی برای ورود کشورمان به اقتصاد جهان تعریف شود.

کارشناس اقتصاد الملل در مرکز پژوهش های مجلس این مهم را متفاوت از آمار بین خردهای بخش خصوصی دانست و افزود: دیپلماسی اقتصادی درپی آن است که کلان کشور در عرصه اقتصاد را باز می کند.

ترابی فرد با اعتقاد بر این که کلانِ نوین باید بر مبنای جغرافیایی باشد، گفت: روش سیاست گذاری اقتصادی کشورهای منطقه ۱۲ سال گذشته به سمتی پیش رفته است که عناصر ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک (اقتصاد ژئوپلیتیک) در تصمیمات اقتصادی جهان مشخص شده است.

در این میان وقتی نام چین برده می شود، یک کریدور اقتصادی ابتکاری در ذهن متبادر می شود ولی اگر ما نتوانیم کلان اقتصادی جدید را در کشور شکل بگیریم، در ادامه با بحران تورم، کسری سرمایه گذاری و نامتعادل اقتصادی مواجه می شود.

وی در بخشی از مصاحبه با رادیو گفت‌وگو، انرژی را چند نفر از این پازل جانماییِ نوین برشمرد و افزود: ما درپی آنیم که با راه‌حل‌های قبل از ۲۰۱۳ (۱۳۸۹) به دنبال حل مسائل ۱۴۰۱ باشد و بسیار مهم‌ترین راهکارهای اقتصادی از جمله خصوصی‌سازی باشد. یا آزادسازی یارانه آشکار می شود. حال آن که این سیاست ها در نظمِ نوینِ تغییرات اقتصادی در جهان جانمایی نمی شود و یقینا این طرح ها عقیم خواهد بود.