مطالعات فنی شیرین سازی آب دریای خزر تا پایان سال کامل می شودسید محسن حسینی در گفتگو با خبرنگار آب بازار گفت: در طرح جامع شرب استان حدود 36 میلیون مترمکعب آب شیرین از نمک زدایی آب دریا حاصل می شود. برای تامین بخشی از آب شرب مناطق بندرگز، بندرترکمن، گمیشان، گرگان و آق قلا در افق سال ۱۴۲۵ تقسیم شده است.

شرکت سهامی عام آب ای گلستان افزود: منطقه طرح جامع آب شرب گلستان که به تصویب شرکت مهندسی آب و آب کشور رسیده است، نیاز به شرب استان در افق سال ۱۴۲۵ حدود ۱۸۲ میلیون مترمکعب است.

حسینی اضافه کرد: مطالعات انجام شده تا 74 میلیون مترمکعب از منابع آب زیرزمینی، حدود 72 میلیون مترمکعب از منابع آب های سطحی انجام شده است. پس از احداث سدهای مورد نیاز و حدود 36 میلیون مترمکعب هم از طریق شیرین سازی آب دریای خزر تامین می شود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: در حال حاضر مجوز حدود 16 میلیون متر مکعب برای شیرین سازی آب دریا صادر می شود که بخشی از نیازهای مربوطه را تامین می کند..

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ گزارش توجیهی و اقتصادی شیرین سازی آب دریا توسط شرکت آب منطقه ای گلستان تهیه شده است، گفت: این شرکت در حال حاضر در گزارش مهندسی آب و کشور در حال بررسی برای فراخوان جذب سرمایه است..

مدیر عامل شرکت آب ای گلستان گفت: همچنین مطالعات منطقه فنی شیرین سازی آب شامل تاسیسات آبگیری از دریای خزر و نحوه شیرین سازی آب و خط انتقال به کارفرمایی شرکت آب منطقه ای گلستان توسط گروه های مطالعاتی ذیصلاح در شرکت مهندسین مشاور در حال انجام است. و تا پایان سال ۱۴۰۱ برای طی مراحل بعدی به شرکت مهندسی آب و کشور ارسال می شود.