مصوبات مبنی بر افزایش قیمت مواد شوینده تصویب نشده استبه گزارش بازار، افزایش قیمت مواد شوینده بدون ارزآوری و مجوز سازمان مصرف‌کنندگان و تولید و تصویب ستاد تنظیم بازار، غیرقانونی است.

بر این اساس هر واحد تولیدی که به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش هزینه‌ها و سود کافی برای ادامه تولید است، از طریق مجرای قانونی ذی‌ربط مستندات لازم از جمله‌های مالی، عوامل مالی و افزایش قیمت مواد اولیه تولیدی، ارائه می‌شود. کند تا موردبررسی و ارزیابی قرار بگیرد.

برپایه این گزارش، در صورت تشخیص افزایش قیمت معقول در ستاد تنظیم بازار تصمیم گیری و اجرا خواهد شد. اما هیچ افزایش قیمتی بدون حمایت سازمان و تصویب ستاد تنظیم بازار، قابل‌اجرا نیست و به‌طور کامل با آن برخورد می‌شود.

اخبار منتشر شده در خصوص حمایت سازمان با افزایش قیمت مواد شوینده نادرست بوده و هنوز تصمیمی در این خصوص گرفته نشده و قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.