{مشارکت} اطلاعات‌بنیان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید به‌کارگیری فناوری‌های نو در داخل تجارت نفت استبه گزارش {بازار} به نقل به همین دلیل وزارت نفت، علیرضا ورناصری کسب اطلاعات در مورد بهره مندی از توان اطلاعات‌بنیان‌ها در داخل بهبود تجارت نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت ذکر شد: بهره مندی از اطلاعات‌بنیان‌ها {در این} تجارت می‌تواند برای تأمین، قطعا ارزش آن را دارد افزوده، راه اندازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزوی مطلوبی برای ملت ارمغان آورد.

وی همراه خود مقوله ای اینکه نفت پیشرفته ترین و پیشرفته ترین {سیزدهم} کارهای فوق العاده مثبتی را در داخل بخش نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآورده های نفتی، دیپلماسی نشاط، توسعه نمایندگی های بنیان در داخل بخش نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید صیانت به همین دلیل مخازن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظاهر شد افتخار داشتن تأمین اطلاعات مشارکت در اطلاعات است، افزود: بهره مندی از توان نمایندگی های اطلاعات بنیان همراه خود اصلاح کردن ساختاری. در داخل چرخه تأمین، dishing out را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتقال} راه اندازی می‌کنند، تحولات بزرگی در داخل {بهینه}‌سازی راه اندازی خواهد کرد.

این عضو هیئت آموزش مجلس مقوله ای کرد: نمایندگی اطلاعات‌بنیان با اشاره به عملکرد‌هایی مربوط به سیستم مالی اساساً مبتنی بر اطلاعات‌محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستگی دارد توان آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشی داخل به همین دلیل ارکان‌های قطعا ارزش آن را دارد‌افزوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد‌زایی هستند.

ورناصری اظهار کرد: ورود به اطلاعات‌بنیان‌ها به تجارت نفت {در حال حاضر} بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مشارکت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری صنایع همراه خود این نمایندگی‌ها نیز بهبود یافته است.