مسیر مشهد به نجف با ۱۴۸ پرواز پرتردترین مسیر پروازی| انجام ۸۰ درصد پروازهای خارجی در ۵ فرودگاهبه گزارش بازار به نقل از وزارت راه و شهرسازی، بر اساس گزارش منتشر شده توسط مرکز اطلاعات و آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، پرتردترین مسیر در پروازهای خارجی در ماه سال ۱۴۰۰ مسیر مشهد- نجف با تعداد ۱۴۸ پرواز و ۸۰ درصد. نشست و برخاست کل پروازهای بین المللی در ۵ فرودگاه مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز و بندرعباس پذیرفته شده است.

در کل پروازهای فرودگاه‌های تحت مالکیت در اسفند ماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست ۵ درصد کاهش، در پذیرش و پذیرش مسافر ۴۰ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۴۵ درصد افزایش وجود داشته است.

درپروازهای بین‌المللی فرودگاه‌های تحت مالکیت در سال۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته در نشست و برخاست، پذیرش و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بار و ۱۰۰ درصد افزایش وجود دارد.

طبق بررسی انجام شده، در پروازهای بین المللی پروازهای تحت مالکیت در اسفند ماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست ۱۵ درصد، پذیرش و پذیرش مشتری ۲۵ درصد و ارسال و پذیرش بار و پست ۱۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

فرودگاه مشهد و تبریز رکورددار پروازهای خارجی در اسفند ماه
گزارش گزارش منتشر شده در اسفند ماه ۱۴۰۰ حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست کل پروازهای بین المللی در ۵ فرودگاه مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز و بندرعباس انجام شده است.

درهمین ماه مسیر به نجف و بالعکس با تعداد ۱۴۸ پرواز، و پس از آن مسیر استانبول به تبریز و بالعکس با تعداد ۵۶ پرواز پرترددترین مسیر در پروازهای بین المللی مشهد و بزرگترین مسافر در مسیر مشهد به نجف اعلام شد.

بر اساس آمار در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ نشست و برخاست در پروازهای خارجی ۴/۶۳ درصد و نشست و برخاست در پروازهای عتبات عالیات۲/۲۱ درصد و پذیرش پذیرش و مسافر خارجی ۴/۴۵ درصد و اعزام و پذیرش مسافر عتبات عالیات ۲/۷۵ درصد. بوده و برای ارسال پذیرش بار خارجی ۱۰/۹۸ و عتبات عالیات ۳/۸۵ درصد اعلام شده است.

در کل پروازهای چهار فرودگاه اختصاصی (کیش، قشم، چابهار، ماکو) در اسفندماه سال ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه سال قبل در نشست و برخاست ۲۳درصد، ارسال و پذیرش مسافر ۲۸ درصد و ارسال و پذیرش بار و پست ۳۲ درصد افزایش وجود داشته است.

افزایش صددرصدی پروازهای عتبات عالیات
در پروازهای خارجی فرودگاه‌های تحت مالکیت در سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته در نشست و برخاست، پذیرش و پذیرش مسافر و اسال و پذیرش باروی ۱۰۰ درصد افزایش وجود دارد.

طبق آمار در پروازهای عتبات فرودگاه‌های تحت مالکیت در سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته در نشست و برخاست، پذیرش و پذیرش مسافر و اسال و پذیرش باروی پست ۱۰۰ درصد افزایش وجود دارد.