مستمری سایر سطوح بازنشستگان خدمات اجتماعی اصلاح می‌شودبه گزارش بازار، محمدهادی زاهدی وفا با بیان اینکه رئیس‌جمهور برای اصلاح افزایش سنواتی مستمری سطوح بازنشستگان سازمان سازمان اجتماعی، منبعی است، افزود: بر اساس این هیئت وزیران، تصمیم‌گیری در این خصوص را به وزرای اعضای هیأت امنای سازمان اجتماعی تفویض کرد. .

وی با اشاره به جلسات متعدد با نمایندگان و مقامات مربوطه، به منظور اجرای دستور رئیس جمهور مشخص کرد: برابر تفویض انجام شده و بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته و در پی پیشنهاد سازمان‌های اجتماعی در تصمیم‌گیری پایداری منابع و اعتبارات این سازمان، مستمری است. سایر سطوح اصلاح شود.