مراسم پایانی دانشجویان MASRRAT


محصول کاشت با پسران یتیم از سازمان MASRRAT رسیده است. در پایان جلسه تابستانی ، ما به شما افتخار می کنیم و آینده ای مرفه را می سازیم که در آن عدالت و صلح حاکم است. و با پیروزی و توانمندی ، برمی گردیم ، زیرا ما قبل از مردم بهترین ملت بودیم.

عکسهایی از مراسم اختتامیه دانشجویان مرکز قلبهای کوچک MASRRAT در مرکز فرهنگی شهر الباب. این مراسم شامل پاراگراف های مختلف بوددیدگاهتان را بنویسید