مدیران خودروسازها دایه هستند، مادر مفهوم؛ حقوق های نجومی را میگیرند
صباغیان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: این کمیسیون به خودروسازان مهلت ۷۲ ساعت داده تا برنامه تحولی خود را برای ارتقای کیفیت خودروها ارائه دهد.