مدارک گواهی گواهی حق تقدم تسهیلات مسکنبه گزارش، بر اساس این اطلاعیه: ۱-محدودیت زمانی عدم فروش توسط همه در کلیه اسناد و مدارک تنظیم مسکن بانک مسکن به مدت ماه بازار خواهد شد.

2-محدودیت عدم فروش توسط انتخاب برای نمادهای گواهی که فقط 4 ماه تا پایان آن در بازار فرابورس ایران باقی مانده است، اعمال خواهد شد در این مقطع زمانی، نمادهای تسه995، تسه996، تسه999، تسه998، مشمولان این مقاله نمی‌توانند. می شوند.

۳-در خصوص گواهی صادره بانک اطلاعات مربوط به ورود سفارش خرید و انجام مبلغ به مبلغ ۵۶۰ ورقه برای هر کدی که در هر جلسه جلسه است.

4- پیشنهادان خرید می‌بایست محدودیت‌های مربوط به سفارش‌های خاص را در خرید و انجام سفارش‌های خاص، انجام می‌دهند، تخطی از پیام ناظر بازار و ورود به موضوع به ارجاع موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات می‌شود.

5- ضروریست درخواستان، مفاد اطلاعیه شماره 3682/الف/01 مورخ 1401/02/10 این شرکت را در تصمیمات خود مد نظر قرار می دهد.

درخواستان برای اطلاع از سایر جزئیات می‌توانند به اطلاعیه‌های این شرکت در فرابورس رسمی ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه کنند.