قیمت لاستیک خودرو در ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱قیمت انواع لاستیکقیمت (ریال) لاستیک یزد تایر ۲۰۵/۶۰R ۱۵ گل مرکوری MERCURY۸,۶۵۰,۰۰۰لاستیک بارز ۱۸۵/۶۵R ۱۴ گل P640۶,۸۰۰,۰۰۰لاستیک بارز ۱۷۵/۷۰R ۱۳ گل P۶۰۱۶,۶۲۰,۰۰۰لاستیک بارز ۲۰۵/۶۰R ۱۴ گل P624۷,۶۵۰,۰۰۰لاستیک خودرو بارز ۲۰۵/۶۰R۱۵ گل P624۷,۸۵۰,۰۰۰لاستیک یزد تایر ۲۰۵/۶۰R ۱۴ گل مرکوری MERCURY۸,۱۵۰,۰۰۰لاستیک بارز ۱۸۵/۶۵R ۱۵ گل P640۵,۷۲۰,۰۰۰لاستیک خودرو کویر تایر ۲۰۵/۶۰R۱۵ گل KB77۷,۹۸۰,۰۰۰لاستیک کویر تایر ۲۰۵/۶۰R ۱۴ گل KB77۶,۹۵۰,۰۰۰لاستیک کومهو ۲۰۵/۶۰R ۱۵ گل Ecsta HS51۱۴,۷۰۰,۰۰۰لاستیک بارز ۱۶۵/۶۵R ۱۳ گل P666۴,۵۵۰,۰۰۰لاستیک بارز ۱۷۵/۶۰R ۱۳ گل P666۴،۷۵۰،۰۰۰لاستیک کویر تایر ۱۷۵/۷۰R ۱۳ گل KB14۵,۹۸۰,۰۰۰لاستیک خودرو گلدتون سایز ۱۸۵/۶۵/۱۵۳,۶۱۰,۰۰۰لاستیک یزد تایر ۱۶۵/۶۵R ۱۳ گل ونوس VENUS۴,۸۵۰,۰۰۰لاستیک یزد تایر ۱۷۵/۶۰R ۱۳ گل اورانوس URANUS۵,۹۶۰,۰۰۰لاستیک یزد تایر ۱۸۵/۶۵R ۱۵ گل اورانوس URANUS5,040,000لاستیک گلدتون ۱۶۵/۶۵R ۱۳ گل GS۲۰۳۰۳,۸۹۰,۰۰۰لاستیک خودرو بارز ۲۰۵/۵۵R16 گل P624۷,۹۵۰,۰۰۰لاستیک خودرو هانکوک ۱۹۵/۶۵R15 گل Optimo K415۱۶,۹۵۰,۰۰۰لاستیک یزد تایر ۱۸۵/۶۵R ۱۴ گل اورانوس Uranus۵,۸۵۰,۰۰۰لاستیک بارز ۱۹۵/۶۵/۱۵ P648۵,۷۵۰,۰۰۰لاستیک یزد تایر ۲۰۵/۵۵R16 گل نپتون NEPTUN۷,۸۴۰,۰۰۰لاستیک کویر تایر مدل Comfort KB16 – ۱۶۵/۶۵R۱۳۴,۹۸۰,۰۰۰لاستیک کویر تایر ۱۸۵/۶۵R۱۴ گل KB14۶,۹۰۰,۰۰۰لاستیک بارز ۱۶۵/۶۵R ۱۳ گل P677۳,۵۶۰,۰۰۰تایر خودرو نکسن مدل CP672 سایز ۲۰۵/۶۰R15۱۳,۸۰۰,۰۰۰لاستیک کومهو ۱۸۵/۶۵R ۱۴ گل Ecsta SPT KU31۱۱,۹۰۰,۰۰۰لاستیک کومهو ۲۰۵/۶۰R15 گل SOLUS HS11۱۱,۹۷۰,۰۰۰لاستیک خودرو رودستون ۲۰۵/۶۰R14 گل N500 Plus۲۷,۸۹۰,۰۰۰لاستیک خودرو نکسن ۲۰۵/۶۰R۱۴ گل CP672۱۴,۵۵۰,۰۰۰لاستیک خودرو گلدتون سایز ۱۸۵/۶۵/۱۴۴,۸۲۰,۰۰۰لاستیک کومهو ۱۷۵/۶۰R ۱۳ گل SOLUS KH15۱۰,۵۵۰,۰۰۰لاستیک خودرو کویر تایر مدل KB33 سایز ۱۹۵/۶۰ R۱۵۶,۶۸۰,۰۰۰لاستیک خودرو کویر تایر KB ۲۷ سایز ۱۸۵/۶۵ R15۵,۷۹۰,۰۰۰لاستیک خودرو یزد تایر ۱۷۵/۷۰R13 گل ونوس VENUS۵,۹۰۰,۰۰۰