قیمت سکه امروز 29 خرداد 1401 + جدولبر اساس گزارش ها شبکه خبری تهرانقیمت سکه 31 خرداد 1401 را در تهران نیوز مشاهده می کنید.

نزدیک به قیمتتغییر دادنحداقلبیشترینزمان
سکه امی۱۵۳، ۹۸۰، هزار(۰۱.۰۱%) ۲۰,۰۰۱۵۳, ۹۷۰, ۰۰۰۱۵۴, ۹۷۰, ۰۰۰۱۹:۵۹:۵۳
سکه ی طلا۱۴۴, ۹۹۰, هزار(۰۱.۰۱%) ۱,۴۵۰,۰۰۱۴۴,۹۴۰,۰۰۰۱۴۵, ۰۶۰, هزار۱۹:۵۹:۵۵
نیم سکه۸۵, ۰۰, ۰۰(59.59%) 50000۸۵, ۰۰, ۰۰۸۵, ۰۰, ۰۰۱۱:۰۰:۰۶
ربع سکه54,800,000(۳۶.۳۶%) ۲۰۰۰۰54,800,00055,000,000۱۴:۰۱:۴۱
سکه داغ10,000,000(۰%) ۰10,000,00010,000,000۱۳:۰۷:۱۲

انتهای پیام/