قیمت انواع حبوبات در ۱۲ مهر ۱۴۰۱به گزارش بازار، قیمت انواع حبوبات در دوازدهم مهر ۱۴۰۱ به شرح زیر است:

نام محصول

قیمت محصول(تومان)

قیمت فله هر وزن(تومان)

عدس درشت ۹۰۰ گرمی

56.000

45.000

عدس ریز ۹۰۰ گرمی

55.500

۴۶.۰۰۰

لپه درشت ۹۰۰ گرمی

58.000

48.500

لپه ریز ۹۰۰ گرمی

59.000

۴۸.۰۰۰

لوبیا سفید ۹۰۰ گرمی

۵۴۰۰۰

48.500

لوبیا قرمز جگری۹۰۰گرمی

58.000

5000

لوبیا قرمز قلمی ۹۰۰ گرمی

49.500

۴۲.۰۰۰

نخود ۹۰۰ گرمی

55.000

۳۹.۵۰۰

نخودو لوبیا مخلوط ۹۰۰ گرمی

۴۳..۰۰

۳۸.۰۰۰

لیمو عمانی ۲۰۰ گرمی

۲۸.۰۰۰

۱۵.۵۰۰

سویا ۹۰۰ گرمی

۱۹.۹۰۰

۱۴.۵۰۰

جوبلغور و پوست کنده ۹۰۰ گرمی

26.000

۲۲.۰۰۰

گندم بلغور و پوست کنده ۹۰۰ گرمی

۲۵.۰۰۰

۲۰ هزار