قطعاً در داخل زمان تابستان قطعی تحت تأثیر قرار دادن خواهیم داشتمصطفی نخعی در داخل ذکر شد‌وگو همراه خود خبرنگار بخش قدرت سرویس مقرون به صرفه آنلاین خبری تهران‌نیوز فقط در مورد تدابیر مجلس شورای اسلامی جلوگیری از جلوگیری از خاموشی‌ها در داخل زمان تابستان اظهار کرد: قبلی سالی است کدام ممکن است همراه خود مسئله بهبود خوردن تحت تأثیر قرار دادن در داخل ملت مواجه شده‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان تابستان 12 ماه قبلی مسئله خاموشی‌ها به نتیجه نهایی شخصی رسید.

وی همراه خود خاص اینکه 12 ماه قبلی ۱۳ هزار مگاوات قطعی تحت تأثیر قرار دادن داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار‌ها، فاز‌های تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدماتی مسائل زیادی در داخل بخش عدم وجود تحت تأثیر قرار دادن متحمل شدند، افزود: مسئولان وزارت فشار به پشتیبانی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین نرم افزار‌ریزی‌های اجباری خواستن‌مدت زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلندمدتی را برای به کاهش قطعی تحت تأثیر قرار دادن مشارکت در اطلاعات‌اند؛ اقدامات خواستن‌مدت زمان شامل می شود بخشنامه ساعت کاری ادارات دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیردولتی، قانون سرانگشتی به توالی‌های خدماتی، تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … در داخل استان‌ها بوده کدام ممکن است شامل می شود به کاهش ساعت کاری هم می‌شود.


تا حد زیادی بیاموزید:

به کاهش ۱۲ هزار مگاواتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود خاموشی‌ها در داخل امسال


سخنگوی کمیسیون قدرت مجلس شورای اسلامی، پیشرفته ترین و پیشرفته ترین همراه خود به کاهش خوردن قدرت در داخل 12 ماه قبلی قابل توجهی {مدیریت} خوردن را مشارکت در داد، عنوان کرد: ممکن است حتی برای جبران کسری ۱۳ هزار مگاوات قطعی تحت تأثیر قرار دادن وزارت فشار به ناچار نرم افزار زمان‌بندی را برای خاموشی‌ها تحمیل کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید از یک راه یا روش دیگر این ماده {مدیریت} شد، هرچند افراد مسائل زیادی را {در این} زمینه متحمل شدند.

نخعی بازگشت به شد: آنچه کدام ممکن است نمایندگان ملت به دلیل محرابیان وزیر فشار انتظار اینجا است کدام ممکن است بخشی به دلیل کسری تحت تأثیر قرار دادن را در داخل کپک بهبود تأمین، تجهیز به زودی‌تر فازها جبران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروگاه‌های تجدیدپذیر را نیز پایان دادن کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است حتی در داخل مطمئناً یکی نشست‌های ما همراه خود وزیر فشار مقرر شد بخشی به دلیل نیروگاه‌های تجدیدپذیر همراه خود ۵۰۰ مگاوات به همان اندازه زمان تابستان کنار هم قرار دادن شوند.

عدم وجود تحت تأثیر قرار دادن به سادگی قابل جبران نخواهد بود

وی دانستن درباره اقدامات پیش‌سوراخ بینی شده پیشرفته ترین و پیشرفته ترین برای کنار هم قرار دادن‌سازی نیروگاه‌های هوادهی برای به کاهش خوردن تحت تأثیر قرار دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کاهش خاموشی‌ها خاص کرد: {در این} راستا همراه خود بهبود تأمین نیروگاه‌های هوادهی مواجه بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی به دلیل صنایع هم در جهت تأمین تحت تأثیر قرار دادن {حرکت} کردند به همان اندازه کسری تحت تأثیر قرار دادن در داخل ملت جبران شود.

سخنگوی کمیسیون قدرت مجلس شورای اسلامی متذکر شد: در داخل 12 ماه جاری قطعاً همراه خود قطعی تحت تأثیر قرار دادن مواجه خواهیم بود به همان اندازه ۱۳ هزار مگاوات تحت تأثیر قرار دادن تخصصی ایجاد می کند زمان پیک 12 ماه قبلی از یک راه یا روش دیگر به دلیل بازو سر خورد جبران شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش‌سوراخ بینی می‌کنیم کدام ممکن است به همان اندازه ۱۵ هزار مگاوات کسری تأمین تحت تأثیر قرار دادن داشته باشیم.

نخعی تبیین کرد: در واقع اینگونه نخواهد بود کدام ممکن است عدم وجود تحت تأثیر قرار دادن به سادگی {مدیریت} شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتماً همراه خود خاموشی مواجه خواهیم بود، {امیدوارم} هم افراد در داخل خوردن تحت تأثیر قرار دادن صرفه‌جویی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم پیشرفته ترین و پیشرفته ترین به گونه‌ای نرم افزار‌ریزی تدریجی کدام ممکن است همانقدر کم خاموشی‌ها را داشته باشیم.

وی افزود: پیشرفته ترین و پیشرفته ترین مشابه با 12 ماه قبلی نیاز به همراه خود اقدامات خواستن‌مدت زمان، میان‌مدت زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلندمدت خوردن را به گونه‌ای {مدیریت} تدریجی به همان اندازه کمتر از طرفیت تأمین را داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این همراه خود بازیابی ابتدایی نیروگاه‌ها امکانپذیر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید براساس گزارش‌های دریافتی بازیابی نیروگاه‌ها تحریک کردن شده به همان اندازه در داخل ایام نتیجه نهایی خوردن همراه خود خاموشی واحدهای نیروگاهی مواجه نباشیم.

سخنگوی کمیسیون قدرت مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این کمیسیون همراه خود سنجیدن تمامی جوانب در داخل جاری نرم افزار‌ریزی برای به کاهش خوردن در داخل پیک زمان تابستان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوره ها متعددی را همراه خود مسئولان دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت فشار برگزار کرده‌ایم، {امیدوارم} {شرایط} مناسبی را داشته باشیم.

انتهای پیام/