فیلم|حمایت چتر اوقاف از فعالیت های دانش بنیانسازمان اوقاف و امور خیریه با توجه به شعار امسال که حمایت از فعالیت های دانش بنیان است، چتر حمایتی خود را بر روی طرح های دانش بنیان گشوده و در همین راستا نمایشگاهی را برای بازدید عموم مردم از دستاوردهای سال جاری دایر کرده است. . سازمان در این زمینه

بتول زنگی آبادی خبرنگار تهران نیوز با حضور در این نمایشگاه گزارشی تهیه کرد که با هم خواهیم دید.