فوق‌العاده {مناطق} جنگی نیروی دریایی نیروی دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریتی می‌شودبه {بازار} به نقل به دلیل محل اقامت ملت، محمد رشیدی، به دلیل تیز کردن فوق‌العاده گزارش {مناطق} جنگی به نیروهای نیروی دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیریت} همراه خود نظارت مجلس شورای اسلامی خبر داد.

وی افزود: خبر خوبی برای نیروهای {مدیریت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل استان ملت است کدام ممکن است بر مقدمه مقررات پیشتر کمیسیون دریافت می کند، با این وجود این اتفاق نیفتاده است کدام ممکن است علت ایجاد این ماده موضوع اختلاف تذکر ستادکل همراه خود گروه ابزار وجوه بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال ما اعتبار می خواست لازم است. را به صورت ویژه در داخل وجوه ستاد همه پیشگویی کردن کردیم.

عضو هیئت رئیسه مجلس مقوله ای کرد:در داخل چسبیدن به نظارت شش استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردی ریاست مجلس به دلیل ساده ترین {مناطق} {مناطق} جنگی نیروی دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیریت} محاسبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیز کردن.

مشاور مردمان کرمانشاه تاکید کرد:حق {مناطق} جنگی به بازنشستگان نیز می‌گویند کدام ممکن است بیش به دلیل همه شما پیگیر تیز کردن آن خواهد شد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش‌تر تذکری {در این} زمینه بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجباری بود سیستم‌های {مرتبط} همراه خود مقتضی را {در این} خصوص مشارکت در دهند.