فعالیت پشتیبانی روانی – MASRRAT


با توجه به افزایش خشونت و ویرانی که کشور ما شاهد آن است ، ضعف روانی به ویژگی مرحله بعدی تبدیل شده است. این امر نیاز به خدمات حمایتی روانی و اجتماعی را برای کمک به مبتلایان و افرادی که در معرض آسیب قرار دارند افزایش داده است.

موسسه مراقبت و توسعه – MASRRAT در مرکز Qawarer – کافر کارمین انواع برنامه های حمایتی روانی و مهارت های زندگی را برای سنین و گروه های مختلف دختران و زنان نوجوان ارائه می دهد و به آنها کمک می کند تا مهارت های اولیه را برای سازگاری و غلبه بر موانع ، که با آنها روبرو می شوند ، بدست آورند. که از سلامت روانی و روانی آنها حمایت می کند.
دیدگاهتان را بنویسید