عملیات ترکیه در داخل شمال عراق هیچ مقدمه معتبر نداردبه گزارش آنلاین خبری تهران نیوز، احمد الصحاف، سخنگوی وزارت خارجه عراق ذکر شد: وزیر خارجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کادر آن خواهد شد در داخل مونتاژ پارلمان دانستن درباره حمله ها ترکیه حضور یافتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانستن درباره اقدامات این وزارتخانه برای {پاسخ به} نقض‌های مستمر به دلیل سوی همسایگان عراق {گفتگو} کردند. وزیر خارجه {پرونده} حضور حزب کارمندان کردستان ترکیه(پ.ک.ک) به دلیل 12 ماه ۱۹۸۴ را مطرح را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تأکید کرد} کدام ممکن است آنچه دانستن درباره هماهنگی عراق همراه خود ترکیه برای عملیات در داخل شمال عراق مشاوره می‌شود صحت ندارد. تنها واقعی عالی نشست میان بغداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنکارا در گذشته به دلیل ۲۰۰۳ مشارکت در شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید براساس آن خواهد شد به ترکیه {اجازه} دانش می‌شود کدام ممکن است تنها واقعی به همان اندازه عمق 5 کیلومتری را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای قبلی روز مطمئن همراه خود توافق پیشرفته ترین و پیشرفته ترین عراق وارد آلودگی عراق شود.

وی افزود: ترکیه همواره مرتکب نقض‌هایی می‌شود کدام ممکن است هیچ گونه مقدمه معتبر ندارد هر دو براساس هیچ گونه توافقی معمولاً نیست. ترکیه ماده ۵۱ قانون اساسی گروه ملل برای حفاظت به دلیل شخصی را بهانه می‌تدریجی. با بیرون وجود عالی هماهنگی مناسب نمی‌توان این را تحمیل کرد. عراق تمام این نقض‌ها را همراه خود ترکیه ارزیابی کرده است. وزارت خارجه در داخل نشست همانطور که صحبت می کنیم پارلمان قالب‌هایی را مطرح کرد کدام ممکن است به عراق {اجازه} تحرک دیپلماتیک را می‌دهد. {در این} نشست {پاسخ} امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است حتی {پاسخ} مقرون به صرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی ارزیابی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید درحال حاضر به حداقل یک موضع سیاسی خواستن است.

ترکیه دوشنبه عملیات “پنجه-قفل” را علیه نیروهای پ.ک.ک در داخل شمال عراق تحریک کردن کرد. خلوصی آکار، وزیر حفاظت ترکیه ذکر شد: این عملیات در داخل راستای نابودی مقرهای تروریسم در داخل شمال عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطمینان ایمنی مرزهای ترکیه همراه خود احترام به حاکمیت عراق است.

نیاز دارند این عملیات وزارت خارجه عراق فرستاده ترکیه در داخل بغداد را احضار کرد. اتحادیه عرب نیز هشدار داد کدام ممکن است این عملیات سختی میان 2 ملت را بهبود می‌دهد.

منبع مفید: ایسنا

انتهای پیام/*