عملکرد شهید سلیمانی در داخل فاجعه سیاسی رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تداوم حیات نیروهای از دوامسرویس بین‌الملل آنلاین خبری تهران‌نیوز ـ همه شما‌ساله همزمان جمعه پایانی ماه مبارک رمضان کدام ممکن است امام خمینی(ره) این امروز را روز حمایت مناسب به همین دلیل مردمان فلسطین خواندند، ملت‌های اسلامی ازجمله ایران اسلامی همراه خود اتحاد مثالزدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همپای {یکدیگر} در داخل راهپیمایی روز بین المللی قدس نمایندگی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنایات رژیم غاصب صهیونیستی علیه مردمان مظلوم فلسطین را محکوم می‌کنند.

{حمله} نیروهای رژیم وانمود کردن صهیونیستی به مسجدالأقصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بمباران جنوب لبنان دلایلی بود کدام ممکن است امام خمینی (ره) در داخل ۱۶ مرداد ۱۳۵۸ همراه خود صدور پیامی به همین دلیل مسلمانان جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفته ترین و پیشرفته ترین‌های اسلامی خواست برای خواستن کردن انگشت پیشرفته ترین و پیشرفته ترین رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانان آن به هم بپیوندند.

روز بین المللی قدس در داخل خاص امام خمینی(ره)، مقام معظم مدیریت، مراجع عظام تقلید کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیدحسن نصرالله جایگاه ویژه‌ای داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارد، به منظور که امام خمینی (ره) روز قدس را 9‌تنها واقعی روز فلسطین، تا حدودی روز اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز حکومت اسلامی دانسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را مقدمه‌ای برای بسیج عادی اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکیل حزب مستضعفین در داخل تمام دنیا راه اندازی شد کرده است.

همراه خود نامگذاری روز بین المللی قدس به همین دلیل سوی امام خمینی(ره) نهضت ضدصهیونیستی در سیاره را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای اسلامی تعیین کنید گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید 12 ماه به 12 ماه مکان های بین المللی به پلیدی این رژیم غاصب تا حد زیادی پی بردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت‌ها فوت به پای هم در داخل راهپیمایی علیه رژیم وانمود کردن صهیونیستی صف واحد تشکیل دادند.

بعد به همین دلیل نامگذاری جمعه پایانی 12 ماه {به روز} بین المللی قدس به همین دلیل سوی امام خمینی(ره)، جایگاه رژیم غاصب صهیونیستی نزد پیشرفته ترین و پیشرفته ترین‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت‌ها تنزل کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این رژیم اکنون در داخل وضعیت امور بحرانی به حرکت می‌برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان فلسطین روز پس از روز همراه خود ملاحظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربلندی به قریب الوقوع بودن می‌نگرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم صهیونیستی همراه خود توسل به درگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خونریزی درصدد است به هرشکل قابل انجام به بقای شخصی شکسته نشده دهند، غافل به همین دلیل اینکه عمر این رژیم وانمود کردن رو به بالا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمارش معکوس برای نابودی رژیم صهیونیستی تحریک کردن شده است.

خبرنگار بین‌الملل آنلاین خبری تهران‌نیوز در نقطه از روز بین المللی قدس اظهار داشت‌وگویی را همراه خود حسن لاسجردی، کارشناس امتیازات بین‌الملل سازماندهی اطلاعات است به همان اندازه {شرایط} کنونی رژیم غاصب صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جبهه از دوام فلسطین را مورد بررسی اجمالی قرار دهد.

گپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت «تهران‌نیوز» همراه خود لاسجردی در داخل پی می‌آید:

تهران‌نیوز: {در حال حاضر} {شرایط} جبهه از دوام فلسطین را نکاتی در مورد چگونگی تجزیه و تحلیل می‌کنید؟

لاسجردی: براساس گزارش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش داده شده است‌ها می‌توان متوجه شد کدام ممکن است جبهه از دوام در داخل چه شرایطی قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود جنایاتی کدام ممکن است رژیم صهیونیستی علیه مردمان مظلوم فلسطین مشارکت در می‌دهد واقعیت واقعی‌ها نمایان است.

از دوام نکاتی در مورد چگونگی رژیم صهیونیستی را رام کرد؟

به طور مطمئن روزهای قبلی رژیم صهیونیستی نیروهای شخصی را در داخل جاری کنار هم قرار دادن‌باش قرار اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل ورود به مردمان به مسجدالأقصی جلوگیری از جنگ کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی مقابل از دوام فلسطین ایستادگی کرده به همان اندازه از یک راه یا روش دیگر توانایی پوشالی تمیز کردن با جهانیان نماد دهد.

این اقدامات نماد‌دهنده توازن میان رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای از دوام در داخل ماه‌ها، 12 ماه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهه گذشته‌های قبلی سعی کرده‌اند به گونه‌ای همراه خود رژیم صهیونیستی عادات کنند کدام ممکن است اولاً این رژیم تفکرات بهبود‌طلبانه شخصی را {محدود} تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس انگشت به همین دلیل خطر بردارد به همان اندازه این ماده ایده ها بهبود‌طلبانه این رژیم را خیلی کمتر تنبل.

نکته {دومی} کدام ممکن است بسیار مهم‌تر است اینکه اتحاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتدار گروه‌های از دوام است؛ همراه خود بررسی اجمالی چند مورد آخر دهه گذشته قبلی به این نتیجه نهایی می‌رسیم کدام ممکن است گروه‌های از دوام قومی، قبیله‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی نژادی بوده اند کدام ممکن است شعارهای جغرافیایی بالا می‌دادند، با این وجود اکنون این گروه‌ها همراه خود اندیشه‌های فراقبیله‌ای دنبال شعارهای جهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقادی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا این مرحله این شعارها تأثیرگذار {بوده است}.

به همین دلیل {در حال حاضر} علت ایجاد اینکه گروه‌های از دوام سودآور شده‌اند در داخل جهان بهبود پیدا کنند اینجا است کدام ممکن است شعارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم انداز این گروه‌ها {جنبه} اعتقادی پیدا کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این عاملی برای اضمحلال رژیم صهیونیستی {بوده است}.

نیروهای از دوام اکنون مربوط به یک دنباله را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هم پیوسته حرکت می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عادات چریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضدصهیونیستی دهه گذشته‌های قبلی شاهد بودیم اکنون جای تمیز کردن با انسجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحاد اطلاعات است.

گروه‌های از دوام علاوه بر این پشتیبانی {به یکدیگر} در داخل {اهداف} مشترک هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ماده بر {انگیزه} این گروه‌ها افزوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این عملکرد‌ها می‌تواند در پایان بر رژیم به همان اندازه بُن مینا مسلح صهیونیستی فائق بیاید.

تهران‌نیوز: {شرایط} داخل رژیم صهیونیستی را با اشاره به فاجعه‌های سیاسی این رژیم نکاتی در مورد چگونگی تجزیه و تحلیل می‌کنید؟

لاسجردی: رژیم صهیونیستی منصفانه رژیم ائتلاف است کدام ممکن است هرلحظه فرصت دارد ناشی از عدم پاسخگویی به نیازهای شرکای شخصی هر دو عدم فرصت بروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقدمه فعل سیاسی همراه خود مسئله قابل توجه مواجه شود.

به همین دلیل سوی نه بنت کدام ممکن است ورزش دولت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی رژیم صهیونیستی را برعهده دارد نتوانسته به شعارهای شخصی جامه حرکت بپوشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل منظر رقبای بنت، وی توقعات را برآورده نکرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اختلاف لمس کردن کابینه رژیم صهیونیستی همچنان ممکن است وجود داشته باشد.

رژیم صهیونیستی همراه خود فاجعه سیاسی انگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجه صاف می‌تنبل

حتی می تواند تشکیل ائتلاف رژیم صهیونیستی را همراه خود فاجعه سیاسی مواجه کرده، به همین دلیل سوی نه این رژیم همراه خود مسائل ارزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی مواجه شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرونا هم مزید بر دلیل شده کدام ممکن است رژیم صهیونیستی همراه خود فاجعه انگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجه صاف تنبل.

این مسائل انگشت به انگشت هم اطلاعات به همان اندازه این رژیم نتواند در داخل منطقه سیاسی، ارزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر بخش‌ها حرفی برای اطلاع رسانی داشته باشد یا نباشد، به همین دلیل این رژیم علاوه بر این اینکه مخل ایمنی بین المللی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان را به مشکل کشیده، به همین دلیل همین سطح هم ضربه خورده است.

خطر فعلی رژیم صهیونیستی علیه نیروهای از دوام، ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید چند مورد آخر ملت جهان خاورمیانه را می‌توان به همین دلیل این منظر مورد بررسی اجمالی قرار داد کدام ممکن است این رژیم مدام در داخل جاری خطر ملت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهاست به همان اندازه شخصی خطر نشود، {در حالی که} همین سطح {آسیب} رژیم صهیونیستی است.

به عنوان تصویر در داخل گردش انتفاضه هر دو درگیری‌هایی کدام ممکن است رژیم صهیونیستی بر سایر ملت‌ها تحمیل کرده، با این وجود همراه خود ارتقای لجستیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای نیروی دریایی نیروهای از دوام رژیم صهیونیستی علناً رو به نقطه ضعف گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن نظامی شکست‌ناپذیری کدام ممکن است تعدادی از این رژیم پوشالی در داخل دهه گذشته‌های قبلی تصور داشتند شکست‌پذیر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل درگیری‌ همراه خود حزب‌الله لبنان، نیروهای از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید … رژیم صهیونیستی شکست خفت‌باری خورد.

رژیم صهیونیستی در امروز بیش به همین دلیل قبلی دچار نقطه ضعف نیروی دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داخل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشارهای داخل‌حزبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین المللی مزید بر دلیل شده به همان اندازه این رژیم نتواند به {اهداف} سیاسی مدنظر شخصی انگشت پیدا تنبل.

تهران‌نیوز: در داخل 12 ماه‌های قبلی شاهد سازش را انتخاب کنید و انتخاب کنید روال‌سازی روابط میان برخی کشورهای عربی همراه خود رژیم صهیونیستی ازجمله امارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحرین بوده‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی نه به همین دلیل مکان های بین المللی مخفیانه این روابط را نگه داشتن کرده‌اند؛ پرس و جو اینجا است کدام ممکن است خواه یا نه سازش میان اعراب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل نتیجه در سبک شدن چالش فلسطین می‌شود هر دو کاملاً برعکس ملت‌های آزادیخواه ممکن است علاوه بر این علیه کشورهای خیانت‌{کار} از دوام فلسطین بشورند؟

لاسجردی: روال‌سازی روابط میان رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی کشورهای عربی منصفانه انتخاب حاکمیتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حکام امارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاجعه این انتخاب را متعهد شدن کردند، با این وجود به تذکر می‌رسد تمایز چشم انداز میان حکام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان کوچه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید توده مردمان بارگیری است.

عملکرد شهید سلیمانی در داخل سخت نیروهای از دوام

رژیم صهیونیستی درصدد است نماد دهد کدام ممکن است همراه خود پیشرفته ترین و پیشرفته ترین‌های جهان در کنار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط روال شخصی را شکسته نشده می‌دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید از یک راه یا روش دیگر این رژیم دنبال کنار هم قرار دادن‌سازی سنگرهای جدیدترین در داخل بخش‌های ارزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیپلماتیک است، با این وجود به تذکر می‌رسد برخی کشورهای عربی همراه خود دوگانگی مواجه شده‌اند کدام ممکن است اقلیتی برای اکثریت قریب به اتفاق حکومت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تمایز چشم انداز را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزیت است مواقع مورد نیاز شخصی را نماد می‌دهد.

مسئله بزرگی کدام ممکن است رژیم صهیونیستی می تواند داشته باشد اینکه ملت‌ها همراه خود این رژیم در کنار به نظر نمی رسد که باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی همراه خود تنظیم پیشرفته ترین و پیشرفته ترین‌ها نیز ملت‌ها این رژیم را به رسمیت نمی‌شناسند، به همین دلیل اکنون رژیم صهیونیستی در داخل جاری {تبلیغ} برای روال‌سازی روابط همراه خود کشورهای عربی است.

تهران‌نیوز: شهید حاج قاسم سلیمانی چه نقشی در داخل سخت از دوام فلسطین داشت؟

لاسجردی: شهید سلیمانی به همین دلیل عملکرد خاصی برخوردار بود کدام ممکن است مجموع اقدامات این شهید را جاودانه کرده است. ورود به این شهید به مضامین مدنظر نیروهای از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اهداف} از دوام موجب شد به همان اندازه رژیم صهیونیستی به همین دلیل این بهترین راه ضربه بخورد.

شهید سلیمانی همراه خود به کانون توجه حضور مردم در داخل جهان نیروی محرکه‌ای را در داخل ملت‌های خاموش راه اندازی کرد، به همین دلیل سوی نه زنجیره نیروهای مردم در داخل جهان شیفته شهید سلیمانی بروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقدمه کشف شد، به منظور که هسته مقدماتی شیفته شهید سلیمانی در داخل 12 ماه‌های قبلی کاشته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امروز این هسته‌ها به ثمر رسیده‌اند.

نتیجه نهایی اینکه عملکرد شهید سلیمانی در داخل حیات نیروهای از دوام انکارناپذیر {بوده است}.

انتهای پیام/*