عدم فراهم کردن لایحه تعدیل «مشکلات شهر» تجارت ساخت گرگان را دچار مشکل می تنبلبه گزارش خبرنگار {بازار}، مهران فدوی شامگاه دوشنبه در داخل دیدار همراه خود مدیرکل امور مالیاتی گلستان اظهار کرد: شاهد بهبود هزینه مصالح، مشکلات شهرداری، حق پوشش بیمه تامین اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر قیمت ها در داخل تجارت ساخت هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این {شرایط}، شکسته نشده ورزش، {کارکردن} در داخل {طوفان} است.

عضو هیئت مدیره صفحه بحث آشفتگی سازان گلستان مقوله ای کرد: هم اکنون سرمایه‌گذاران همراه خود سرمایه زودتر کدام ممکن است خوب محل اقامت {هشتم} را هم نمی‌توانند بسازند.

وی نزدیک به بهبود حدود سه برابری ساخت در داخل گرگان، مقوله ای کرد: هزینه ساخت در داخل چند قبلی میزان افزایش خواهد یافت کدام ممکن است مشکلات آن قرار است سه برابر می تواند باشد.

فدوی اضافه کرد: این امتیازات به تجارت ساخت {آسیب} زده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قول‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعده‌هایی به همین دلیل طرف شهرداری دانش شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به میدان دید کدام ممکن است چه تصمیمی گرفته می‌شود.

عضو مدیره صفحه بحث آشفتگی سازان گلستان ذکر شد: اگر لایحه تعدیلی ساختار فراهم کردن می تواند باشد زاویه تجارت ساخت در داخل گرگان با کیفیت بالا نباید باشد در نتیجه هم اکنون ۵۰ شانس به همین دلیل توان تیز کردن هزینه مربوطه پروانه را هم ندارند.