عبور ارزش بازار آتی از ۱۵۰۰ میلیارد تومانبه گزارش بازار، حجم قراردادهای منعقد شده بازار آتی در خرداد ماه امسال، به ۱۹۹ هزار و ۵۳ قرارداد رسید که ۲۱ درصد حجم و ۹۱ درصد از قراردادهای آتی نسبت به ماه قبل (اردیبهشت) افزایش یافت.

همچنین در جریان ماه خرداد، تعداد 112 هزار و 932 قرارداد آتی زعفران نگین منعقد شد و ارزش بیش از 50 میلیارد و 491 میلیون تومان برای آن ثبت رسید.

زعفران ن با این عملکرد عملکردی و کسب سهم 57 و 33 درصدی از حجم و ارزش کل قراردادهای من در خرداد ماه، به عنوان اولین بار در حجم و مقام دوم را در ارزش گذاری از آن خود می کند.

قرارداد گران این تعداد قرارداد را در ۳ سررسید تیر، شهریور و آبان ۱۴۰۱ منعقد کردند.

انعقاد ۸۲ هزار و ۱۴۲ قرارداد آتی صندوق طلا در ۴ سررسید خرداد، مرداد، مهر و آذر۰۱ نیز ارزش نزدیک به ۱۰۰ میلیارد و ۳۶۳ میلیون تومان را در بازار به ثبت رساند.

قراردادهای 41 درصد از حجم کل و 66 درصد از ارزش کل را به خود اختصاص دادند و دارای رتبه اول در این ارزش و دوم در حجم ماهانه را به دست آوردند.

در ۳ سررسید خرداد، مرداد و مهر امسال نیز ۳۹۷۹ قرارداد آتی نقره در بازار منعقد شد و ارزش تقریبی ۸ میلیارد و ۳۵ میلیون تومان برای آن ثبت شد.