ضرورت توسعه آب شیرین کن ها در گلستان| منابع آبی جدید برویمجوادوری در گفتگو با خبرنگار بازار آبی تیمکرد: از ابتدای سال زارعی تا پایان اردیبهشت ماه در مقایسه با مدت مشابه گذشته، در مجموع سفره های عمیق و کم عمق. حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب حجم آب زیرزمینی را از دست داده.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه گل افزود: با کاهش آب در چاره ای به جز رفتن به آب های نامتعارف مانند پساب تصفیه خانه ها، آب باران و از همه مهم تر توسعه آب شیرین کن ها نداریم.

وی تاکید می کند که در زمان حاضر بسیاری از آب شرب در استان از سفره های زیرزمینی می شوند و برای میان و بلندمدت برنامه ریزی شده از سدها استفاده می شود و بخشی از آب شرب استان هم در افق ۱۴۲۵ باید از طریق شیرینی آب دریا می شود. شود.

تیموری: اهتمام زیادی را در خصوصی مجوزهای شیرین آب دریا انجام دادیم و بر همین اساس با مجوز شیرین سازی ۳۲ میلیون مترمکعب برای نیاز به شرب درخواست ادامه ساخت.

معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: در حال حاضر یک آب شیرین کن در بندرترکمن در حال حاضر است که آب تولیدی توسط دولت خریداری می شود و از تنگناهای آب شرب در شمال غرب و غرب گلستان را می کند.